Maak de stad rainproof en klimaatrobuust

Het klimaat verandert. De urgentie voor rainproof en klimaatrobuuste steden wordt steeds hoger. Nederland wordt steeds vaker getroffen door clusterbuien die kunnen leiden tot grootschalige wateroverlast situaties. De intensiteit van deze buien is veel sneller toegenomen dan eerder werd gedacht. Maar hetzelfde geldt voor perioden van extreme droogte, zoals de afgelopen zomer. Ook onze regio blijft daarbij niet gespaard.

We staan dan ook met elkaar voor de vraag hoe we de gevolgen van klimaatverandering (te veel water, te weinig water, hittestress) kunnen verminderen en opvangen. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking essentieel en moet het waterschap samen met andere overheden stevige ambities vaststellen en duurzame maatregelen identificeren en uitvoeren.

Naast zelf het goede voorbeeld te geven en samen aan de slag te gaan, is het ook van belang dat inwoners en bedrijven bewust zijn van wat zij zelf kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van hemelwater (regenton), de aanleg van groene daken of minder verstening in je tuin (tegel eruit, plantje erin). Kijk op Amsterdam Rainproof voor inspiratie wat je zelf kunt doen! Wil je zien welke gevolgen de klimaatverandering bij jou in de buurt kan hebben, bekijk dan onze klimaatatlas.

  • Aanleg waterbuffers. Om wateroverlast te voorkomen, moeten het waterschap gebieden inrichten voor de opvang van water. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de opvang van water te combineren met andere functies. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuurgebieden of de verbetering van de omstandigheden voor agrarische productie. Zo maken we ruimte voor water, gaan we hittestress tegen en versterken we tegelijkertijd de natuur, het landschap, recreatie en landbouw in ons gebied.
  • Verstening in de stad tegen gaan. De oprukkende verstening in de stad maakt dat straten steeds sneller onderlopen bij hevige regenval en we water in de stad steeds minder goed vast kunnen houden. Het waterschap moet dit actief tegengaan door in samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars afspraken te maken die verstening tegen gaan, waterrobuust te bouwen en vergroening te bevorderen. Inwoners en bedrijven moeten daarbij ondersteund worden om op hun eigen terrein en gebouwen rainproof maatregelen te nemen.
  • Klimaatrobuust watersysteem. Door onze woningen en bedrijven anders te bouwen, onze tuinen, openbare ruimte en natuur meer rainproof in te richten, de landbouw natuurinclusiever te maken en ons watersysteem klimaatrobuuster te maken dragen we bij aan een adaptieve inrichting van Nederland om de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging goed op te kunnen vangen.
Toon alle berichten in deze rubriek