Masterplan zuiveren, toekomst zuiveringskringen

Wat moet je je nu voorstellen bij een dergelijke titel? Het zuiveren van stedelijk afvalwater (lees ons rioolwater) is één van de wettelijke taken van het waterschap. Hiervoor betalen inwoners en bedrijven apart belasting. Er gaat hier heel veel geld in om. Alleen dit jaar al wordt er binnen ons waterschap 16 miljoen euro geïnvesteerd in het op orde houden van het systeem door nieuwbouw en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties en het daarbij behorende aanvoerstelsel. Om te verkennen of deze investeringen duurzaam zijn – zowel wat betreft het milieu als financieel-  heeft het algemeen bestuur om een strategische visie gevraagd over hoe wij omgaan met deze beheertaak. Er is behoefte om de komende investeringen te toetsen aan een visie waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen.

Afgelopen commissievergadering (25 mei) kwam de conceptnota aan de orde. Hierin is uitvoerig uiteengezet hoe het stelsel op dit moment in elkaar zit en welke keuzes je, uitgaande van de huidige manier van werken, zou kunnen maken. Water Natuurlijk stelde aan de orde dat er ook behoefte is aan meer inzicht in de gevolgen van diverse ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hoe we nu omgaan met het zuiveren van afvalwater. Wat is de invloed van economische ontwikkeling? Er is een trend dat mensen zelf hun afval(water) willen verwerken. Wat betekent dat als dit steeds populairder wordt? Welke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en demografie zijn van invloed? Etcetera. Helaas komen dergelijke bespiegelingen niet voor in het Masterplan. Gelukkig vond onze oproep om een bredere invalshoek steun bij de overige fracties in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur zal zich nu gaan beraden over een nieuwe aanpak.

Toon alle berichten in deze rubriek