Trendbreuk in aanpak bodemdaling

Het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op donderdag 7 maart een trendbreuk ingezet voor de aanpak van bodemdaling. Als eerste waterschap in Nederland laat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de automatische koppeling los dat het grondwaterpeil de bodemdaling volgt. De nieuwe peilnota van het waterschap stimuleert boeren en andere terreinbeheerders om de bodemdaling stevig aan te pakken. Voor de gebieden waar dit niet lukt wordt vanaf 2030 het waterpeil nog maar voor 75% aangepast aan de bodemdaling. Dit leidt op termijn tot vernatting van het gebied waardoor ook de bodemdaling verder wordt tegen gegaan.

Voorheen verlaagde het waterschap het waterpeil net zoveel als de bodem daalde. Zo bleef de grond droog en kon die gebruikt worden voor bijvoorbeeld landbouw. Bodemdaling zorgt voor CO2-uitstoot en heeft ook een negatief effect op de waterkwaliteit. Ook zorgt het voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond. Het wordt steeds duurder om het water in het gebied op peil te houden. Bodemdaling leidt zo tot steeds hogere maatschappelijke, economische en ecologische kosten. Door het waterpeil vanaf 2030 met nog maar 75% te volgen zal de grond minder dalen en wordt de veengrond minder snel droog.

De nieuwe peilnota werd onder verantwoordelijkheid van Water Natuurlijk-bestuurder Wiegert Dulfer geschreven. Hij benadrukte in de bestuursvergadering hoe cruciaal het daarbij was dat zijn collega’s van met name de fractie ongebouwd (LTO) hem daarin steunden. Ook Water Natuurlijk fractievoorzitter Sander Mager benadrukte hoe belangrijk het is dat we deze trendbreuk samen met agrarische ondernemers in het gebied realiseren: ‘Water Natuurlijk wil dat het waterschap zich maximaal inzet voor een duurzaam landgebruik waarbij onder nattere omstandigheden een agrarisch rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. We streven nadrukkelijk naar een oplossing voor de bodemdaling in combinatie met economisch perspectief voor de duurzame melkveehouderij.’ 

Lees de volledige bijdrage van fractievoorzitter Sander Mager hier.

Toon alle berichten in deze rubriek