Water Natuurlijk bestuurt weer mee!

Stem vandaagBij de waterschapsverkiezingen kreeg Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht 4 zetels. De fractie in het Algemeen Bestuur, bestaande uit Sander Mager (fractievoorzitter), Wiegert Dulfer, Marion Di Bucchianico Bakker en Jan Hoek, is op 23 maart geïnstalleerd. Op 23 april is het coalitieakkoord, opgesteld door VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Ongebouwd besproken en is het Dagelijks Bestuur benoemd. Namens Water Natuurlijk neemt Wiegert Dulfer weer met een mooie groene portefeuille zitting in het Dagelijks Bestuur. Lees hieronder de tekst van fractievoorzitter Sander Mager bij de bespreking van het coalitieakkoord.

“De fractie van Water Natuurlijk zal met veel genoegen instemmen met dit akkoord. Er staat een mooie brede coalitie en een DB dat er zin in heeft. Dat geeft ons vertrouwen voor de komende bestuursperiode. Het bestuursakkoord is duidelijk anders van opzet dan het vorige. Niet meer alleen een lijst maatregelen waar partijen zich aan committeren, maar ook een duidelijke visie. Een visie die bindt , die richting geeft en die inspireert.

Natuurlijk blijven er verschillen tussen de partijen en dat is goed ook. Want wat ons betreft blijft dialoog over die verschillen ons scherp houden en gaan we daar dus niet voor weg lopen. Zo gelooft onze fractie niet in plat rendementsdenken, waarbij vaak een erg smalle invulling geven wordt aan het ‘rendementsbegrip’, namelijk een eenzijdige focus op kostenbesparing en –efficiëntie, met zeer weinig aandacht voor andere publieke belangen zoals toegankelijkheid, rechtvaardigheid en kwaliteit. Het doet onze fractie daarom veel deugd dat in dit bestuursakkoord niet slechts de financiële waarde centraal staat, maar een palet aan waarden. En dat het bestuur voortvarend aan de slag wil met die meervoudige waardencreatie. Met zo’n visie wordt zelfs een dogma als ‘sober en doelmatig’ voor ons best acceptabel.

Dit coalitieakkoord is ook nadrukkelijk een groen akkoord. Duurzaamheid, biodiversiteit en ecologie zijn leidende principes en u zal begrijpen dat Water Natuurlijk daar zich zeer in herkent. Gelukkig geldt dat ook voor andere partijen in dit AB. En wat ons betreft slaan we ook over de grens van coalitie-oppositie de handen in een om dit ook bij de uitvoering van het akkoord steeds weer en steeds beter te verankeren.

Had het groener gekund? Vast. Wellicht dat een volgende keer ook de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid wil nemen om tenminste input te leveren voor een akkoord en wellicht zelfs mee te onderhandelen voor groene resultaten. Wij gaan die samenwerking graag aan en ik hoop van harte dat u niet alleen achteraf commentaar blijft leveren maar mede-verantwoordelijkheid wil gaan nemen. Want volgens ons is dát het grootste verschil tussen onze partijen, niet het feit dat ook sportvissers achter ons beleid staan.

Wat Water Natuurlijk betreft gebruik we dit bestuursakkoord niet alleen intern, maar laten we dit ook ons verhaal zijn in de dialoog met onze vele maatschappelijke en bestuurlijke partners. Laten we daarbij vooral de waarden van water centraal stellen, en niet primair onszelf en onze waterschapsorganisatie. En laten we het nadrukkelijk een dialoog zijn met – en geen communicatie naar – onze stakeholders. Zij zijn, zoals het bestuursakkoord terecht zegt, onze partners en niet primair onze klant.

Voorzitter, er is de afgelopen weken hard gewerkt aan dit akkoord en het resultaat mag er zijn. Ik sluit dan ook graag af met een compliment aan de onderhandelaars en in het bijzonder aan de VVD fractie en de formateur. Wij wensen het DB, het AB en de ambtelijke organisatie veel succes bij de uitvoering van dit akkoord!”

Toon alle berichten in deze rubriek