Biodiversiteit

Met de onderzoeken naar de sterke afname van aantallen insecten is duidelijk dat biodiversiteit van groot belang is. Waterschap De Dommel heeft sinds het Actieplan Biodiversiteit uit 2009 aandacht voor biodiversiteit o.a. bij inrichtingsprojecten.

Nog steeds is herstel van de biodiversiteit hard nodig. Voor nu én onze toekomst, voor de natuur en voor onze voedselvoorziening. Het kan wél; de veerkracht van ecosystemen is groot. We kunnen het aantal insecten echt laten opveren als we de goede dingen doen. Herstel van de bodem-biodiversiteit is daarbij een belangrijke basis en water een essentiële randvoorwaarde.

Lees hier hoe Water Natuurlijk De Dommel de problematiek rondom stikstof en biodiversiteit in samenhang aanpakt.

De stad als onverwachte bron van biodiversiteit doet ertoe! Gemeenten en inwoners zijn belangrijk nu om de trend te keren. Mooi dat heel veel kleine maatregelen kunnen bijdragen aan (deels) oplossen van dit grote vraagstuk.

Wat werkt voor meer biodiversiteit; groen blauwe dooradering van landschappen, afwisseling landschapselementen, bloemrijke zones, keverbanken & braakstroken, gedifferentieerd maaien. Samenwerking met de boeren en gezamenlijk onderzoek doen.

Landbouw -natuur-voedselvoorziening zijn waardevol verbonden, kunnen niet zonder elkaar. Het is ook een boerenprobleem, maar eigenlijk is het een probleem van ons allemaal. Het gaat over kennis en onze toekomst; en wat is het ons waard? We moeten meer denken in ‘groen rendement’.

Meer biodiversiteit betekent ook dat we beter gesteld staan voor de effecten van klimaatverandering. Het is niet ‘dweilen met de kraan open’ met het effect van klimaatverandering op de natuur, want een grotere biodiversiteit levert ook een klimaatrobuustere natuur op die beter tegen een stootje kan.  Meer biodiversiteit beperkt de ecologische schade van extreem weer (langdurige droogte naast hoosbuien). Daarnaast zijn maatregelen die de verdroging tegengaan (o.a. meer vasthouden en aanvullen grondwaterstand) en gezondere bodems (o.a. verbeteren organisch stofgehalte) ook heel belangrijk voor de biodiversiteit.

De vraag is of de aanpak klimaatrobuuster watersysteem met onze partners snel genoeg gaat? ‘Wat kunnen we extra/sneller/anders doen?’ Waar willen we staan in 2030 en wat is daar dan voor nodig? Een gezamenlijke aanpak met de partners in het gebied is essentieel om stappen voor biodiversiteit te maken.

Waterschap De Dommel werkt aan een beleidskader (met keuzes/scenario’s) waarover het Algemeen Bestuur in 2020 een besluit zal nemen. Dan wordt ook bepaald of het waterschap bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel als partner kan aansluiten.

 

Toon alle berichten in deze rubriek