Ontwerp-WBP 5 ter inzage

Op 31 maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur het Ontwerp Waterbeheerprogramma 5 2022-2027 (Ontwerp-WBP5) vastgesteld. Het programma vormt het begin van de trendbreuk in waterbeheer van Waterschap De Dommel.

Tot en met 18 mei 2021 ligt het Ontwerp-WBP5 ter inzage. Meer  informatie over de ter inzage legging en het indienen van zienswijzen vind je op de website van Waterschap De Dommel.

FRACTIE WN ROEPT OP UW REACTIE IN TE STUREN.

Vanwege de klimaatverandering en de gevolgen voor de leefomgeving, natuur en landbouw in Midden-Brabant is een omslag in denken en doen hard nodig. We willen een klimaatrobuust watersysteem voor een toekomstbestendige omgeving. Fractie Water Natuurlijk is blij met de nieuwe koers en zal de uitwerkingen in de praktijk nauwgezet volgen.

In de huidige situatie zakt het grondwater jaarlijks steeds dieper weg. Natuurgebieden raken ernstig verdroogd en beken vielen de afgelopen drie hete zomers deels droog, met sterfte van soorten en achteruitgang van biodiversiteit tot gevolg. Ook landbouw en steden ondervinden inmiddels droogteproblemen.

Mado Ruijs, namens WN lid Dagelijks Bestuur Waterschap De Dommel: “We moeten deze ‘race to the bottom’ zo snel mogelijk zien te keren. Ervoor zorgen dat de daling van grondwaterstand omgekeerd wordt naar aanvulling van de grondwater voorraad. Er valt genoeg neerslag, maar heel veel water wordt nog steeds snel afgevoerd. Het moet normaal worden om water in natte seizoenen langer op het land te laten staan zodat water de tijd krijgt om in de grond te zakken.”

Voor het WBP5 is breed gekeken naar wat nodig is en het waterschap met partners anders gaat doen. Enkele belangrijke beleidswijzigingen:
  • we kijken niet meer alleen naar beekdalen maar naar het totale gebied mét de flanken en hogere gronden (de brongebieden);
  • we verhogen de grondwaterstand door waterconservering (gemiddeld minimaal 10 cm hoger in het totale gebied, dit is plaatselijk substantieel hoger);
  • we werken aan verminderen van onttrekkingen van grondwater (drinkwater, bedrijven, landbouw, particulier gebruik). Nieuwe Brabant-brede afspraken worden gemaakt voor onttrekking van grondwater voor drinkwater, industrie en beregening.
  • we ontwikkelen ondersteunende programma’s (zoals ecosysteemdiensten) en gaan agrariërs stimuleren tot ‘hydrologische plus’ voor extra grondwater aanvulling. We willen dat boeren mét ons in beweging komen voor de waterdoelen;
  • we stellen heldere kaders zodat partners gestimuleerd worden om anders en duurzamer met water om te gaan;
  • het beheer voor kleine waterlopen (B en C) richten we op waterconserveren en voorkomen wateroverlast;
  • in bebouwd gebied laten we veel meer neerslag infiltreren. We bewerkstelligen hiertoe een schaalsprong met gemeenten (van 8% nu naar 23%, 15% extra in 6 jr);
  • we leggen klimaatbuffers aan voor voldoende water in droge perioden.

Mado Ruijs, namens WN lid Dagelijks Bestuur Waterschap De Dommel: “Ik ben trots op dat dit programma breed gesteund wordt door het merendeel van de fracties. En dat hiervoor extra financiële middelen en capaciteit aangewend kunnen worden. Iedereen wordt hier beter van. Het waterschap gaat in het buitengebied aan de slag om de droogte-problemen het hoofd te bieden. Het zal misschien niet allemaal makkelijk zijn, en tijd vragen, maar alle beetjes helpen. Samen Werken aan Vooruitgang zit in onze Brabantse cultuur. Er liggen veel kansen om het waterbeheer beter en duurzamer te maken. Het waterschap vraagt partijen om samen aan deze waterdoelen te werken.”

Voor een echt resultaat hebben we de medewerking van allerlei partijen nodig. Daarbij kijken we  vooruit naar wat de effecten van klimaatverandering kunnen zijn richting 2050 en wat nodig is in de komende decennia.

 

We hanteren drie principes voor het waterbeheer:
-elke druppel vasthouden en infiltreren waar deze valt, 
-functies passen zich aan het bodem- en watersysteem aan, 
-wat schoon is moet schoon blijven. 

Bij onze werkwijze hanteren we deze uitgangspunten:
- we zijn een activerende overheid en stellen kaders en agenderen issues vanuit het belang van verbeteren en herstel van het watersysteem;
- we stimuleren en helpen anderen de verandering met ons mee te maken;
- we werken aan een integrale gebiedsgerichte aanpak voor zowel de beekdalen als de hogere flanken en brongebieden.
Toon alle berichten in deze rubriek