Bestuursresultaten De Dommel

Water Natuurlijk is de grootste fractie in het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel. Doelen uit ons verkiezingsprogramma 2019-2023 zijn terug te vinden in het bestuursprogramma ‚ÄėBruggen bouwen met water voor nu en later‚Äô2019

Successen in 2019 voor Water Natuurlijk De Dommel

Voorjaar – Verkiezingen

 1. Vanaf januari is met het brede campagneteam en ambassadeurs een stevige verkiezingscampagne voorbereid met activiteiten, excursies, lezingen, groot aantal publicaties in lokale bladen, berichten en filmpjes op sociale media, activeren van nieuwe kiezers, flyeren c.q. ‚Äėbiervilten‚Äô, debat van TGE in Eindhoven, advertenties, etc.
  Alle leden op de kieslijst van 50 personen hebben zich hier geweldig voor ingezet, een héle prestatie die we samen bereikt hebben!
 2. De verkiezingen op 20 maart leverde een prachtige uitslag met 2 zetels winst. We vormen nu een fractie van 8 zetels in het Algemeen Bestuur (de allergrootste fractie van alle waterschappen!). De ‚Äė5G‚Äôs‚Äô stonden centraal in de campagne: gezamenlijk, generatie-bestendig, groen, gezond, genieten, d√°t is waar Water Natuurlijk voor gaat.
 3. De verkiezingsuitslag schiep een grote verantwoordelijkheid. Een stevig Bestuursprogramma is opgesteld met als motto ‚ÄėBruggen bouwen voor de toekomst‚Äô.

Op 9 mei is de nieuwe Watergraaf van De Dommel be√ędigd en is het nieuwe Dagelijks Bestuur ge√Įnstalleerd met Water Natuurlijk -Mado Ruys-, de VVD en de fracties Ongebouwd (ZLTO) en Natuurterreinen.

Bestuur en fractie aan de slag

 1. In mei was het 2-daagse introductieprogramma georganiseerd door het waterschap. Goed voor kennismaking met iedereen en ophalen van strategische onderwerpen.
  Ook in het DB is direct ge√Įnvesteerd in teamvorming voor een collegiaal bestuur.
  Met het campagneteam is de campagne ge√ęvalueerd met een gezellige wandeling in Goirle.
  Binnen de fractie zijn rollen taken voor het AB-werk en in commissies verdeeld.
 2. Het geactualiseerd Actieplan Leven De Dommel 2.0 is door het Algemeen Bestuur in juli vastgesteld. Het Actieplan uit 2016 moest aangevuld worden met maatregelen tegen verdere verdroging en voor waterconservering. In de zomer 2019 zijn we opnieuw met droogte en een neerslag- en grondwater-tekort geconfronteerd terwijl de peilen nog niet hersteld waren van de droogte van 2018. Het waterschap heeft noodmaatregelen getroffen bij twee beeksystemen door deze kunstmatig met grondwater te voeden.
 3. De Afkoppelverdubbelaar-regeling is door het Algemeen Bestuur aangenomen. Via de gemeenten zijn steeds meer inwoners bezig met afkoppelen van het regenwater. Dat is goed voor aanvulling grondwater, efficiency in de zuivering en vergroot het waterbewustzijn bij inwoners. De eerste subsidie is in Son en Breugel uitgereikt. Het animo bij gemeenten voor zo’n stimuleringsregeling neemt steeds verder toe.
 4. De Begroting 2020 is aangenomen met daarin extra middelen voor versnelling van de realisatie van de Kader Richtlijn Water (KRW), de Natte NatuurParels, de Ecologische Verbindingszones en van de Natura2000/PAS gebieden. Ook is extra ruimte opgenomen voor de voorbereiding van upgrade van de waterzuiveringen Eindhoven en Tilburg. Voor deze onderwerpen heeft Water Natuurlijk zich ingespannen want de opgaven zijn groot.
 5. Water Natuurlijk heeft ‚Äėbouwen met natuur‚Äô door meer hout in de beek aan te brengen weer terug op de agenda van het waterschap gezet.
 6. Thema-avond over Herstel Biodiversiteit is georganiseerd op aangeven van Water Natuurlijk. Het was voor veel aanwezigen een inspirerende avond, zie verslag elders op de website. Belangrijk punt van Water Natuurlijk is dat ook focus gehouden wordt op wat het Waterschap nog zelf kan verbeteren ten behoeve van versterking van de biodiversiteit.

Achterban overleggen

 1. Na de zomer is met leden uit de achterban besproken hoe de betrokkenheid in deze 4 bestuursjaren te organiseren. Leden hebben aangegeven met welke thema’s ze mee willen denken en betrokken blijven. Aansluitend hadden we een leuke en interessante wandeling met toelichting van Lucy Bathgate over de groen-blauwe ontwikkelingen met het Tilburgse Spoorpark; een heel mooi voorbeeld van wat water en groen aan waarde bijdragen in een verstedelijkte binnenstad.

Over biodiversiteit en over de regionale energiestrategie incl. aquathermie waren in najaar overleggen met achterbanleden om de inbreng (speerpunten, strategie) goed scherp, compleet en actueel te maken.

Werk in uitvoering Waterschap, mede mogelijk gemaakt door Water Natuurlijk

 1. Rechtelijke uitspraak PAS en Stikstof. Het waterschap coördineert de PAS-herstelmaatregelen in twee grote natuurgebieden Kempenland-West en Grote Heide/Leenderbos/De Plateaux. De rechtelijke uitspraak betekende feitelijk een ondersteuning van het belang van de herstelmaatregelen gericht op vernatting van de natuur en realiseren van Kader Richtlijn Water opgave en het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Een informatieavond voor het Algemeen Bestuur is georganiseerd over PAS mmv de provincie.
  Alle herstelmaatregelen dienen voor 2021 gerealiseerd te zijn. In 2019 is daarom hard gewerkt aan de planvoorbereiding en zijn plannen in procedure gebracht incl informatieavonden.
 2. Nieuwe Kering bij Beukenhorst (Vught) is aangelegd waarmee gemeente Vught voldoende beschermd is tegen hoge waterstanden van Essche Stroom en Dommel. Voor de problematiek met PFAS en de aangescherpte beleidslijnen zijn daarbij oplossingen gevonden.
 3. Ophoging van de nabezinktanks Riool Water Zuivering Installatie (RWZI) Eindhoven is dit jaar gestart om de capaciteit van de RWZI te vergroten. Hiermee verbeterd de kwaliteit van het water (effluent) dat uiteindelijk terug in de Dommel stroomt.
  Dit is een eerste stap van een aantal grote investeringen de komende jaren voor een nog betere kwaliteit van het effluent in Eindhoven en Tilburg. Het Algemeen Bestuur heeft positief besloten over de Toekomstverkenning voor deze RWZI’s.
 4. Diverse initiatieven van derden zoals de opening van de Populierenweide (Best) en Klimaat-Test-straat (Sint-Michielsgestel). Daarnaast werkt het waterschap samen met aan tal van externe partners om doelen met slim, toekomstbestendig en stuurbaar waterbeheer te realiseren.
 5. Meer informatie over de 35 uitvoeringsprojecten zie https://www.dommel.nl/projecten

Mijlpalen bestuursperiode 2015- februari 2019

Hier volgt een overzicht van zaken uit 2015- februari 2019 waarmee ons DB-lid Jac Hendriks het verschil heeft gemaakt en/of die mede via hem tot stand zijn gekomen. Vervolgens zijn de resultaten van onze AB-leden weergegeven.

Beleidsmatig

Stimuleren gedragsverandering klimaatadaptatie

Gerealiseerde projecten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ook via moties, bestuurlijke vragen en andere acties werken onze AB-leden aan de realisatie van onze doelen. Hieronder een overzicht van onze behaalde resultaten in het Algemeen Bestuur.

2018

Klimaatadaptatie, oppervlaktewaterkwaliteit en verdroging

WN-fractieleden v.l.n.r. Mado Ruys, Dianne Schellekens, Maarten Dewachter, Jaap van der Schroeff en Corinne Aerdts

Water Natuurlijk zet in op maatregelen voor klimaatadaptatie en ondersteunt daarbij partners zoals gemeenten, bedrijven of burgers. Om het voorstel van het Dagelijks Bestuur scherper en omvangrijker te krijgen diende WN-fractielid Dianne Schellekens een amendement in.¬†Het voorstel gaat om de inzet van het waterschap voor het afkoppelen van regenwater van rioolsystemen, het bevorderen van infiltratie en de aanvulling van het grondwater. Het amendement leidt tot een kleine verhoging van de begroting; het DB was met haar voorstel uitgegaan van het beschikbare bedrag. Met de aanduiding ‘katalysator-werking van het waterschap’ werd, met tegenstemmen van 50Plus en de AWP, het amendement aangenomen.

Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater is een speerpunt voor Water Natuurlijk. De Europese Kader Richtlijn Water (KRW), geeft de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit weer en kent een lange geschiedenis  die zich kenmerkt door de tijdsspanne waarin de doelen bereikt moeten worden.  Schoon water is nog niet in zicht.  WN-fractielid Jaap van der Schroef ging hier uitgebreid op in en pleitte, ook voor het nieuwe bestuur, van een majeur project dat voortdurend aandacht van het bestuur nodig heeft. De KRW is toegevoegd aan de lijst van majeure projecten.

Een motie, voorbereid door CDA en  WN-fractielid Mado Ruys, om bij de volgende aanpassing van de keurbepalingen, het anti-verdrogingbeleid nadrukkelijk te betrekken, werd omgezet in een verzoek aan het DB dat, gesteund door vele fracties, werd overgenomen. Niet alleen de huidige grondwaterstanden, maar ook de grondwateronttrekkingen door waterleidingbedrijven, bedrijven en de landbouw vragen nadrukkelijk aandacht. In de rondvraag riep WN-fractielid Maarten Dewachter het bestuur op de recente rapportages van de provincie hierover te betrekken bij de komende gecombineerde Cie-vergadering in december. Daarnaast werd gevraagd om naast het omgaan met onttrekkingen ook de inzet zoals vanuit Aa en Maas rond stuwbeheer bij Waterschap De Dommel te bezien. Deze presentatie van WN-lid Peter Voorn brengt de gevolgen van de klimaatverandering en in het bijzonder die van de huidige droogte voor Brabant in beeld.

(Gas)winningsplannen Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid

In het Algemeen Bestuur van 4 juli heeft Water Natuurlijk vragen gesteld over de uitbreiding van de gaswinning door het Canadees bedrijf Vermilion in Loon op Zand. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is voornemens een uitbreiding van de gaswinning met o.a. de fracking-techniek toe te staan.

Vanwege de risico’s op vervuiling van het grondwater en de effecten op de waterhuishouding maakt Water Natuurlijk zich hierover grote zorgen. Daarbij komt dat het beleid gericht is op de transitie naar duurzame vormen van energie en dit daarmee in strijd is. Water Natuurlijk heeft gepleit voor een heldere schriftelijke reactie richting Min. EZK.

We zijn blij dat Waterschap De Dommel een zienswijze tegen¬†het ontwerp-winningsplan heeft ingediend. Het voorkomen van risico‚Äôs voor¬†vervuiling van het bodem- en het watersysteem (grond- en oppervlaktewater) is¬†een belangrijke zaak bij goed waterbeheer. ‚ÄėBeter safe than sorry‚Äô met¬†boringen en (gas)winning.

NB: Buur-waterschappen Brabantse Delta en Aa en Maas hebben zienswijzen met vergelijkbare strekking ingediend naar aanleiding van een voornemen voor uitbreiding van gaswinning in Waalwijk.

Verduurzaming Pachtbeleid
Water Natuurlijk heeft verduurzaming van het pachtbeleid op de agenda gezet van de commissievergadering Watersysteem d.d. 24 januari. Onze argumenten kunt u hier lezen. Het waterschap stelt voor om vanaf dit jaar (februari 2018) in pachtcontracten te gaan werken met het Bodempaspoort en met de criteria van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Water Natuurlijk vindt het een goede eerste stap richting verduurzaming, maar vraagt om ook criteria te ontwikkelen voor meer waterconservering en verbetering van het bodemleven; uit studies blijkt namelijk dat¬†opheffen van verdichting van bodems¬†(o.a. door tractoren) en¬†verhoging van organisch stof¬†van groot belang is. Medio 2016 hadden we al de bodem-motie ‚Äėverhogen organisch stof gehalte‚Äô in het bestuur aangenomen. Voor Water Natuurlijk is het logisch dat Waterschap De Dommel vanuit haar voorbeeldfunctie ook criteria voor waterconservering en verbetering bodemleven voor haar pachtgronden ter hand neemt. Afgesproken is dat het Dagelijks Bestuur de commissie-input meeneemt voor een aangepast DB-voorstel.

GenX in oppervlaktewater

Foto Rioolwaterzuivering EindhovenZowel bij de RWZI Eindhoven (Dommel) als Aarle Rixtel (Aa en Maas) is medio november de omstreden stof GenX in het oppervlaktewater aangetroffen. Deze milieuvreemde stof kon hier eigenlijk niet aangetroffen worden. Medio januari 2018 is bekend wat de bron is van GenX op de RWZI Aarle Rixtel. Voor de RWZI Eindhoven wordt de herkomst nog nader onderzocht.

Water Natuurlijk wil weten of van meer risicostoffen wordt vermoed dat deze¬†in¬†De Dommel aanwezig zijn, hoe men screent op schadelijke stoffen, of¬†gemeenten hun rioolwater monitoren en hoe er wordt samengewerkt met¬†andere instanties. Ook de werking en effectiviteit van¬†het vergunningstelsel en het principe ‚Äėde vervuiler betaalt‚Äô wordt¬†kritisch onder de loep genomen.¬†Hier¬†vindt u de¬†brief met al onze vragen aan het Dagelijks bestuur inclusief de beantwoording van het DB.

De¬†Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer¬†16 januari 2018¬†ge√Įnformeerd¬†over de stand van zaken van het meetonderzoek naar GenX in Brabant. Voor de¬†RWZI Aarle Rixtel wordt¬†inmiddels gewerkt aan het terugdringen van de GenX-emissie. In het Dommelgebied moet de exacte herkomst eerst nog achterhaald worden. Een breder meet-en monitoringsprogramma wordt in ieder geval opgezet en het RIVM maakt een overzicht van mogelijke Europese risicobeheersmaatregelen voor GenX.

2017

Meer bloemrijke watergangen voor insecten

Bloemrijke watergangenRecent Nederlands-Duits onderzoek¬†toont aan dat in natuurgebieden nog maar een kwart van de insecten aanwezig is ten opzichte van¬†27 jaar geleden. Deze¬†schokkende achteruitgang van 76% maakt het noodzakelijk om meer ruimte te cre√ęren voor een grotere diversiteit aan planten en dieren.¬†Na vragen van Water Natuurlijk blijkt dat Waterschap De Dommel allerlei¬†initiatieven neemt om de biodiversiteit te verbeteren. In de¬†beantwoording¬†van het waterschap kunt u lezen wat er gedaan wordt.

Mestfraude en waterbeheer

Mest uitrijdenHet NRC bracht begin november grootschalige mestfraude in Zuid-Oost-Brabant en Noord-Limburg aan het licht, dus ook in het gebied van de Dommel. Water Natuurlijk De Dommel heeft het Dagelijks bestuur gevraagd of zij intensiever kan handhaven en meer zicht en grip kan krijgen op de herkomst van meststoffen. Lees hier onze vragen en de antwoorden van het Dagelijks bestuur.

Robuuste beekdalen

Foto BeekdalDe extreme neerslag in¬†juni 2016¬†en de aanzienlijke schadegevolgen maakten duidelijk dat de verwachte klimaatveranderingen een aanpassing van het waterbeheer vragen. Waterschap De Dommel is daarmee voortvarend aan de slag gegaan. Eind 2016 hebben coalitiepartijen WN (penvoerder), CDA, Ongebouwd en VVD¬†via een motie¬†aangedrongen op een¬†klimaatrobuust, veerkrachtig en stuurbaar watersysteem. Mede naar aanleiding van deze motie heeft het bestuur¬†Actieplan Leven de Dommel¬†vastgesteld. Natuurmonumenten presenteerde begin 2017 het plan¬†‚Äėrobuuste beekdalen‚Äô.¬†Voor¬†Water Natuurlijk De Dommel reden genoeg om met diverse natuurbeheerders te praten over de¬†kansen en randvoorwaarden van robuuste watersystemen.

Peilbeheer bij watermolens

Foto Dommelse watermolenHet hoge waterpeil bij de Dommelse watermolen tijdens een voorjaarswandeling bracht AB-bestuurders op idee√ęn. Onze vragen en de antwoorden van het waterschap vindt u onder¬†watermolens en waterbeheer en -berging.

2016

Vergunning grondwaterwinning

Grondwaterwinning¬†be√Įnvloedt het oppervlaktewater. Een nieuwe aanvraag van het frisdrankenbedrijf Refreso leidde bij Water Natuurlijk tot vragen over de rol van Waterschap De¬†Dommel bij dit soort¬†vergunningverlening. Lees¬†onze¬†vragen en de antwoorden van het waterschap.

Bestuurlijke vernieuwing

Water Natuurlijk De Dommel heeft in 2015 haar doelen voor een eigentijdse en (h)erkende organisatie geformuleerd. Bestuurlijke vernieuwing is een onderdeel van het bestuursakkoord. In mei 2016 is het voorstel van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing door WN en Fractie 50+  in het Algemeen Bestuur gepresenteerd en aangenomen. Dit was tevens het onderwerp van de landelijk themadag van Water Natuurlijk die juni 2016 bij De Dommel plaatsvond.

Vergunning mestverwerking Bergeijk

Bij mestverwerking komt restwater in watergangen terecht. Dit kan risico’s hebben voor het watersysteem. De vragen die Water Natuurlijk De Dommel heeft gesteld naar aanleiding van een vergunningsaanvraag voor mestverwerking in Bergeijk en de antwoorden van het waterschap kunt u hier lezen.

Motie Organisch stofgehalte en waterbergend vermogen van de bodem

BodemstructuurWater Natuurlijk heeft samen met de fractie Natuurterreinen verzocht extra aandacht te besteden aan de verhoging van het organisch stofgehalte van de bodem om zo het waterbergend vermogen te verbeteren.

Amendement VOG-verklaring

Water Natuurlijk De Dommel heeft in het voorjaar van 2016 een amendement ingediend om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) als vereiste te stellen voor een benoeming in het Dagelijks bestuur. Dit amendement is helaas met 13 voor en 15 tegen verworpen. Het blijft voor Water Natuurlijk een actueel onderwerp, ook in het kader van de toekomstige verkiezingen.

Memo
 Waterschapbelasting

In januari 2016 is gesproken over de verdeling van de waterschapskosten naar de verschillende categorie√ęn gebruikers. Ook zijn idee√ęn voor een vernieuwd belastingstelsel besproken. Weten hoe dit in elkaar steekt? Klik dan op¬†kostentoedeling en het belastingstelsel.

2015

Memo Kaderrichtlijn Water (KRW)

Verbetering van de waterkwaliteit (fysisch-chemische en ecologisch) is lastig, kostbaar en vraagt veel tijd en samenwerking met derden.¬†Water Natuurlijk De Dommel heeft hier in het Algemeen¬†Bestuur van 15 juli nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. In het Beleidsplan 2016 ‚Äď 2020 is opgenomen dat dit Plan van Aanpak KRW-doelen wordt opgesteld. Achtergronden leest u in deze¬†memo.

Toon alle berichten in deze rubriek