Waterbeheer

Omgaan met klimaatverandering

Wat tijdens de wateroverlast van juni 2016 en de extreem droge zomers van 2018 en 2019 duidelijk werd, is dat het gebied van waterschap De Dommel  onvoldoende klimaatproof is. In situaties van te veel en te weinig water zijn er nu alleen maar verliezers. Zowel de natuur, de landbouw en het bebouwde gebied ondervinden bij extreem weer veel schade. Dat is een situatie die ongewenst is. Ook al kunnen we schade nooit helemaal voorkomen, we willen schade wel zoveel mogelijk beperken.

Juist voor Midden-Brabant met de karakteristieke verwevenheid tussen bebouwing, landbouw en natuur ligt er een kans om slimmer met water om te gaan. Dit vereist een brede gebiedsgerichte aanpak. Samen met de mensen in het gebied wordt gewerkt aan een robuust, veerkrachtig en slim stuurbaar watersysteem dat tegen een stootje kan in droge en natte periodes.

Begin juli 2019 is het Actieplan Leven-De-Dommel (2019-2022) vastgesteld om beter voorbereid te zijn op wateroverlast en langdurige droogte.

Het Actieplan bestaat uit zeven ‘sporen’:

  1. Water vasthouden en slim sturen in het landelijke gebied zowel in de haarvaten als het bekensysteem;
  2. De sponswerking van de bodem in dorpen en steden wordt vergroot; gemeenten houden het eigen schone water (langer) vast en dragen bij aan aanvulling van grondwater; samen met gebiedspartners werken we aan klimaatbuffers om overtollig water op te vangen;
  3. Samen met gebiedspartners werken aan het juiste functie/ gebruik op de juiste plaats; gemeenten voeren stresstesten uit en samen lossen we knelpunten op;
  4. Risicogestuurd en adaptief maaibeheer om zowel water beter vast te kunnen houden;
  5. Voor onttrekkingen grond- en oppervlaktewater (o.a. beregenen) met provincie en gebiedspartners moeten we actief werken aan een toekomstbestendige grondwatervoorraad; aanvulling van grondwaterpakket door extra conserveren en bufferen in perioden van wateroverschot; aanleggen voorzieningen voor watervoorraden;
  6. Onderzoeken extra bronnen voor andere waterverdeling: bv. benutten effluent van eigen zuivering, extra aanvoer Vlaanderen, etc.;
  7. Bodemverbetering met organisch materiaal voor een beter watervasthoudend vermogen van de zandgronden.

Ad 5) Toekomstbestendige grondwaterbeheer De structureel gedaalde grondwaterstand baart grote zorgen. De effecten als droogvallende beken en vennen en verdere verdroging van de natuur is een direct risico voor de biodiversiteit, die al door andere factoren zwaar onder druk staat.  Daar waar de landbouw volgens huidig beleid kan beregenen, is dat niet mogelijk voor natuurgebieden en zijn er wel directe nadelige effecten van onttrekkingen. Water Natuurlijk gaat de discussie aan over wat nodig is om de grondwatervoorraad toekomstbestendig te maken.

Het is duidelijk dat het waterschap het niet alleen kan. Samenwerking met de partners is in volle gang.  Maar ook inwoners hebben een belangrijke rol en kunnen meehelpen. Daarmee houden we de kosten zo laag mogelijk.

Hoe? zie link:

https://www.dommel.nl/waterschijf-van-vijf-helpt-bij-bewuster-omgaan-met-water/

 

 

Toon alle berichten in deze rubriek