Waterschap De Dommel en biodiversiteit

Donderdag 12 december 2019 hield Waterschap De Dommel een inspirerende bijeenkomst over Biodiversiteit.

Prof. Hans de Kroon van de Radboud Universiteit Nijmegen vertelde over de onderzoeken naar de sterke afname van aantallen insecten en wat hier de gevolgen van zijn en hoe de trend te keren. Kijk hier voor meer info. Insecten zijn cruciaal voor natuurlijke bestuiving van de gewassen en voor gezonde bodems voor plantengroei. Dat de (stress-)factoren zich zo opstapelden en leidden tot het instorten van de insectenpopulatie, dát hadden ecologen nooit gedacht.

Ineke Barten, ecoloog waterschap, liet zien wat het waterschap aan biodiversiteit doet sinds het Actieplan Biodiversiteit uit 2009 en presenteerde de resultaten van inrichtingsprojecten en van herintroductieprogramma’s van soorten.

Jan Baan (directeur Brabants Landschap), Hendrik Hoeksema (ZLTO-bestuurder) en Mario Jacobs (wethouder Tilburg) gaven hun visie op wat er nodig is en hoe we dit samen kunnen oppakken.

Meer biodiversiteit vraagt: groen-blauwe dooradering van landschappen, afwisseling van landschapselementen, bloemrijke zones, keverbanken & braakstroken, gedifferentieerd maaien

De maatregelen die Waterschap De Dommel neemt voor een klimaatrobuuster watersysteem zijn ook nodig voor verbeteren van de biodiversiteit. Ook het tegengaan van de verdroging en werken aan gezondere bodems zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit.

Een gezamenlijke aanpak met de partners in het gebied is essentieel om stappen voor biodiversiteit te maken.

De input van de avond wordt uitgewerkt in een beleidskader (met keuzes/scenario’s) waar het Algemeen Bestuur van het waterschap in 2020 een besluit over zal nemen. Dan wordt ook bepaald of het waterschap bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel als partner aansluit.

Zie ook ons themablad Biodiversiteit

 

Toon alle berichten in deze rubriek