Watertransitie! Hoe dan?

Aan de slag voor een schone leefomgeving

Ons natuurlijke kapitaal is de basis van onze economie. We hebben helemaal niks aan geld zonder schone lucht, voldoende schoon water en vruchtbare grond. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een belangrijk onderdeel van het werk van Waterschap De Dommel. Doel van deze richtlijn is de achteruitgang van kwantiteit en kwaliteit van zoetwatervoorraden te voorkomen. De gestelde KRW-doelen dienen in 2027 te zijn behaald.

Waterschap De Dommel heeft al veel bereikt maar er moet nog veel gebeuren om de KRW-doelen te realiseren. Het Algemeen Bestuur heeft 30 september besloten over de resterende opgave. Om de gestelde waterkwaliteitsdoelen te halen is aanpassing van de rioolwaterzuiveringen in Eindhoven en Tilburg nodig. Tegelijk noopt de klimaatverandering tot maatregelen voor een toekomstbestendig robuuster watersysteem. Daarvoor worden 130 km beek(dal) hersteld en ca. 50 vistrappen geplaatst.

Denk mee over de Watertransitie

De droogte van 2018, 2019 en 2020 vraagt om een heroverweging. Er is een trendbreuk nodig in de aanpak van de verdroging in Brabant; voor natuur, landbouw, inwoners en bedrijven. Grondwater, de voeding van onze beken, staat zwaar onder druk. Zonder water geen beken. Dit vraagt om een aanzienlijke herijking van de koers van de waterbeheerders. Alleen dan kunnen we de KRW-doelen ook op lange termijn met alle klimaatveranderingen in stand houden.

Structurele aanvulling van het grondwater en herstel van kwelstromen is noodzakelijk. Het ombouwen van een afvoersysteem naar een infiltratiesysteem, in het stedelijke gebied, de beekdalen en de haarvaten van ons watersysteem, is de start van een watertransitie. De verandering in denken en handelen die daarvoor nodig is kunnen wij niet alleen, we moeten dat samen met alle partners invulling gaan geven.

Het klimaatrobuust waterbeleid wordt in het kader van het Water Beheerplan 5 (WBP5 2022-2028) besproken met het Algemeen Bestuur. Daarvoor is een Visiedocument opgesteld. Water Natuurlijk hoort graag de mening en ideeën van haar achterban. Uw reacties zijn zeer welkom via dedommel@waternatuurlijk.nl.

Toon alle berichten in deze rubriek