Aan de slag met bodemdaling

Het platform Slappe Bodem, de Regiodeal Groene Hart, de provincie Utrecht, allerlei instanties hebben afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe strategieën om bodemdaling tegen te gaan in de komende jaren. In ons coalitieakkoord willen we 50% vertraging van de bodemdaling in 2030. Datzelfde doel geldt voor het concept-plan ‘Regionale Strategie Veenweide’ van de Provincie Utrecht dat op 19 januari in de Provinciale Staten Commissie  Ruimte Groen en Water wordt besproken. Dat plan zal waarschijnlijk in maart/april 2022 in de commissie van HDSR worden besproken. De Provinciale Staten zal daarnaast in diezelfde commissievergadering het concept van het Bodem- en Waterprogramma van de provincie Utrecht 2022-2027 besproken. Dat is het onderliggende provinciaal beleid waaraan onder meer HDSR uitvoering aan dient te geven.

Drie jaar lang organiseerde het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland tal van experimenten, bijeenkomsten, inspiratiesessies, pilotprojecten, innovatiefestivals, enz. Binnen dit programma werkten bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere betrokkenen op vernieuwende manieren aan de opgaven in het landelijk gebied. Op 9 december werd het programma afgesloten met een advies aan het rijk, de Unie van Waterschappen, het Interbestuurlijk Provinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het advies voor verdere samenwerking om het doel van een vitaal platteland te bereiken is weliswaar niet verrassend, maar juist daarom wel des te nuttiger. Het advies geeft instrumenten hoe over idee is dat overheden moeten blijven optrekken samen, hoe dat mogelijk moet worden gemaakt in de praktijk van alledag en waarom dat noodzakelijk is.

Tot slot publiceerde het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide alle verzamelde data en analyses over 2020 m.b.t bodemdaling en als gevolg daarvan emissies van broeikasgassen. Het STOWA hield op 16 december over deze onderzoeken een  een webinar die hier terug te kijken is.

Kortom, strategieën, doelen en bestuurlijke samenwerkingsvormen staan gereed. Meer en meer data worden verzameld, komen beschikbaar en worden geanalyseerd. Vanuit het nieuwe coalitieakkoord en waarschijnlijk van de provincie Utrecht is er veel geld beschikbaar voor de implementatie. Hopelijk kan er de komende jaren dan ook voortvarend gewerkt worden aan de uitvoering.

Toon alle berichten in deze rubriek