Doelen en Ambitie Gezond Water 2022 – 2027

Woensdag 16 december stonden in het AB van HDSR de doelen voor ‘overige’ wateren en Ambitie Gezond Water 2022-2027 op de agenda. In oktober werd al het (concept) maatregelenpakket vastgesteld voor de wateren met een resultaatverplichting (de KRW-wateren). Het gros – 95% – van de wateren valt daarbuiten. Voor deze zijn nu doelen, streefbeelden en ambitiepakketten opgesteld.

Harmke van Dam voerde namens Water Natuurlijk het woord: “In grote lijnen kan Water Natuurlijk zich goed vinden in de onderbouwing en keuze van de doelen voor de ‘overige’ wateren en de gekozen streefbeelden. Ze kunnen zo naar de provincies Utrecht en Zuid-Holland ter vaststelling. De discussie gaat wat ons betreft meer over de stappen ernaar toe en dus over wat de doelen in de praktijk waard blijken. De kern van ons betoog:

  1. Het basispakket is geen vrije keuze, maar onderdeel van de KRW-verplichting om in overige wateren achteruitgang te voorkomen: Het budget dat nodig is voor wettelijke verplichtingen hoort los te staan van de discussie over meer of minder vergaande ambities. Het geconstateerde tekort van €350.000 hoort dus géén onderdeel te zijn van een integrale afweging in de Voorjaarsnota (VJN). Het geld dat nodig is om de basismaatregelen uitgevoerd te krijgen, moet er gewoon komen. Dat gezegd hebbende: We zijn vóór “ecologisch sloot schonen, tenzij” en niet voor “alleen ecologisch werken als daar geld tegenover staat”.
  2. Om de eveneens vereiste stap voorwaarts te zetten zullen we in elk geval óók ambitie I tot het basispakket moeten rekenen. Alleen de huidige kwaliteit vasthouden is niet voldoende. De doelen voor overig water die we aan de provincie voorleggen moeten we tenslotte óók waar kunnen maken. En in 2027 moet in alle wateren de ecologie op orde zijn, dus óók in de overige wateren. En zoals de bestuursstukken aangeven: daarvoor is nog een flinke stap extra bovenop het basispakket nodig. De discussie over dit pakket moet daarom gaan over het optimaliseren van de maatregelen en onze inzet om anderen mee te krijgen de komende 6 jaar. De keuze is niet OF maar HOE, WAAR EN WANNEER; met slimme inzet van middelen.
  3. De discussie over de integrale afweging bij de VJN begint voor WN bij Ambitiepakket II.
  4. En verder moeten we vooral creatief zoeken naar win-win, synergie, meekoppelkansen, co-financiering enz om de middelen en het draagvlak te genereren voor maatregelen die de ecologie in/rond onze wateren verbeteren.”

Veel zal afhangen van de discussie over de Voorjaarsnota 2021 en de meerjarenbegroting. In het AB lijkt brede steun te vinden om een eind voorbij het 1e ambitiepakket te willen komen. Dat stemt hoopvol. Zeker omdat de maatregelen van Gezond Water gunstig zijn voor veel andere doelen in de 10 strategische thema’s van het waterschap. Maar het moet blijken als het over de verdeling van de HDSR-budgetten gaat bij de Voorjaarsnota. En hoe creatief we extra middelen weten te vinden. Hoogheemaaad Bert de Groot – de portefeuillehouder – gaat alvast op zoek.

Ondertussen doen wij ons best om het principe “ecologisch beheer, tenzij” in de Keur te krijgen, zodat maatregelen die bewezen effectief zijn en horen bij het voorzorgprincipe als standaard worden ingevoerd. Dan kunnen we het stimuleringsgeld voor groen-blauwe diensten bewaren voor verdergaande pakketten en nog niet op praktijkschaal uit-ontwikkelde maatregelen.

Vervolgtraject:

In januari stelt de provincie de conceptdoelen vast. Vervolgens starten allerlei inspraaktrajecten en worden de ambities vastgelegd en budgetten gereserveerd. Veel hangt af van de mogelijkheid om met anderen samen te werken en slimme oplossingen te bedenken. Eind 2021 volgt de definitieve vaststelling van de meerjarenprogramma’s van waterschap, provincie en rijk. Meer informatie daarover in een volgende nieuwsbrief. Overigens stopt het bedenken en ontwikkelen van maatregelen niet na 2021. Het HOE, WAAR en WANNEER blijft maatwerk. Waar kansen liggen worden ook middelen gezocht.

 

Toon alle berichten in deze rubriek