De droog, droger, droogste zomer

bron: Deltares

Het was de afgelopen zomer enorm droog. Het neerslagtekort liep op tot zo’n 230 millimeter, terwijl vorig jaar er in het Geuldal in Limburg nog overal water in de straten stond nadat er in 2 etmalen meer dan 165 millimeter regen was gevallen. Er was een feitelijk zoetwatertekort, fase 2 en fase 3 – een dreigend watertekort, leek er lang aan te komen.

In juni 2020 heeft Water Natuurlijk, bij monde van Gerda Oskam, al schriftelijke vragen gesteld over de droogte. Toen was onze conclusie dat het beleid om maatregelen te nemen nog regelmatig reactief was: “Ook is het de vraag hoe lang het mogelijk/wenselijk is zoet water naar het westen van het land te blijven pompen om verzilting te gaan. Oskam: “Dat zijn vragen die echter op provinciaal- en rijksniveau moeten worden gesteld en beantwoord.””

Op 15 juli is voor de alternatieve zoetwatervoorziening tussen het Amsterdam Rijn Kanaal en de Leidse Rijn, de Aanvoerder, aangezet voor de 4e keer deze eeuw, terwijl in 1989 bedacht was dat dit slechts één keer in de 10 jaar nodig zou zijn. Tegelijkertijd daalt het waterpeil in de Rijn en de Lek zodanig dat scheepvaart zeer beperkt kan plaatsvinden.  Dat toch wordt vastgehouden aan het pompen van 7000 liter per seconde Rijnwater naar het westen van Nederland heeft te maken met de verdringingsreeks zoals die in de Waterwet staat.

De vraag wordt prangend of deze reeks, die is ingesteld n.a.v. de droogte in 2003, bijna 20 jaar later een update behoeft. Of dat bijvoorbeeld HDSR meer kan doen dan alleen het advies aan eenieder om zuinig te zijn met water. Dat laatste is altijd een goed advies, maar wanneer is het geen vrijblijvend advies meer? Of wanneer zouden pro-actieve maatregelen moeten worden overwogen? Vooralsnog houdt HDSR het bij een liveblog over de droogte op de website. Verder is deze droogtemonitor van de rijksoverheid erg informatief.

Op 26 juli moest vanwege de verzilting in de Kromme Rijnstreek ook noodpompen ingezet worden bij Wijk bij Duurstede. Wat alle werkzaamheden betekenden voor de medewerkers, werd verteld in dit verhaal. Tot slot werd er ook een podcast gemaakt.

Alle KWA-maatregelen worden vanaf 16 september weer afgebouwd.

Gerda Oskam heeft namens Water Natuurlijk vragen gesteld over het overleg met bijvoorbeeld gemeenten over de droogte. Ook is de vraag gesteld over de effecten als niet meer met oppervlaktewater, maar nog wel met grondwater zou mogen worden gesproeid.  Het zal sowieso een brede discussie gaan vergen om te kijken hoe we ons watersysteem op orde kunnen houden gezien de klimaatverandering, de excessen van droogte en piekbuien die vaker voorkomen en ook extremer zullen zijn, de bodemdaling en verzilting in het westen van Nederland. Het is daarom ook goed dat er er pilots worden gedaan hoe waterberging nog beter kan worden gerealiseerd in het veenweidegebied rondom Woerden. De keerzijde van het ‘vernatten’ van het het veenweidegebied is dat het de vraag opwerpt of er in de toekomst nog voldoende zoet water is om dit te kunnen blijven doen. Onlangs is er op Europees niveau door Deltares een onderzoek gepubliceerd over de gevolgen van de klimaatverandering op de watervoorziening. Hierin staat klip en klaar dat we snel maatregelen moeten nemen om in de delta Nederland te kunnen blijven wonen en werken.

Door het college is toegezegd dat, zodra er een daadwerkelijk overzicht kan gemaakt worden van inzet van middelen en menskracht, er aan het Algemeen Bestuur inzicht wordt gegeven over de kosten van alle maatregelen die door de droogte zijn genomen.

Toon alle berichten in deze rubriek