Duurzame en innovatieve versterking van de Lekdijk door samenwerking

De komende jaren gaat HDSR de Lekdijk versterken. In 2017 zijn voor alle Nederlandse dijken nieuwe normen vastgesteld. De Lekdijk voldoet niet aan de nieuwe normen en daarom moet deze versterkt worden. Deze dijk beschermt een groot deel van West Nederland met een miljoen inwoners zoals te zien is in dit filmpje over een dijkdoorbraak bij Amerongen en dit filmpje over een dijkdoorbraak bij Nieuwegein.

Het gaat om een dijkversterking van in totaal 55 kilometer. Een dijkversterking is een complex project dat bestaat uit een verkenningsfase, een planuitwerkingsfase en een realisatiefase. Omdat 55 km te veel is om als één project op te pakken, is het opgedeeld in 6 deeltrajecten. Voor het eerste deeltraject gaat in de loop van 2022 de eerste schop de grond in.

Het daadwerkelijk uitvoeren van de dijkversterking doet HDSR niet zelf. Daarvoor werkt HDSR samen met marktpartijen: Mourik Infra, Van Oord en het consortium Lek ensemble ( Heijmans InfraGMB Civielde Vries & van de Wiel). HDSR heeft hoge duurzaamheidsambities en wil ook graag de ruimte geven om innovaties toe te passen. Dat vraagt om een ander soort samenwerking tussen het waterschap en de marktpartijen dan het traditionele principe van opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarom is gekozen voor het innovatiepartnerschap als aanbestedingsvorm. Waterschap en marktpartijen werken op die manier echt samen en delen de risico’s. Zo kan de creativiteit en de praktische ervaring van de aannemers worden gebruikt om een goed uitvoerbaar plan te maken.

HDSR heeft aan de marktpartijen gevraagd of het haalbaar is om de dijk emissieloos te versterken. De 3 samenwerkingspartners hebben daar enthousiast op gereageerd. Zij willen graag vernieuwen en verduurzamen. Zij willen bijvoorbeeld graag investeren in graafmachines op waterstof of elektrisch materieel en hebben allerlei ideeën over het gebruik van duurzamere materialen. Voor hen is het daarbij belangrijk dat zij perspectief hebben die extra investeringen terug te verdienen. Juist door deze samenwerkingsvorm krijgen ze dat perspectief. De 3 partijen mogen allen één deeltraject gaan uitvoeren en als ze het goed doen mogen ze zonder een nieuwe aanbesteding een tweede deeltraject doen. Bovendien werken ze ook als marktpartijen onderling samen, wat innovaties versnelt.

Dijkversterkingen worden voor een groot deel gefinancierd door het hoogwatersbeschermingsprogramma, een samenwerking van alle waterschappen en Rijkwaterstaat. En ook zij denken mee en ondersteunen deze vernieuwende aanpak. Dat is voor de marktpartijen belangrijk. Want na de dijkversterkingen van HDSR volgen nog honderden kilometers aan dijkversterkingen binnen datzelfde hoogwaterbeschermingsprogramma.

Els Otterman van Water Natuurlijk, is portefeuillehouder waterveiligheid en bestuurlijk verantwoordelijk voor de dijkversterking. Zij legt in dit filmpje uit over deze duurzame en innovatieve aanpak.  Als Water Natuurlijk zijn we trots op hoe het bestuur van HDSR, de projectorganisatie, de marktpartijen en het hoogwaterbeschermingsprogramma samenwerken en hun nek uitsteken om de dijk duurzaam te versterken. Omdat we vinden dat dat nodig is om Nederland nu en in de toekomst waterveilig te houden.

Toon alle berichten in deze rubriek