Fractie op bezoek bij Veenweide Innovatiecentrum

Na ruim anderhalf jaar konden we als fractie heel fijn weer fysiek op werkbezoek. Dat hebben we enorm gemist! We gingen op bezoek bij het Veenweide Innovatiecentrum dat gevestigd is op het Kennis Transfer Centrum (KTC) in Zegveld, waar 6 waterschappen en 3 provincies een scala aan onderzoeken laten doen die allemaal gericht zijn op het oplossen van de veenweideproblematiek: bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. De fractie kreeg een rondleiding bij het onderzoekstraject van de hoogwaterboerderij, waar ook de Universiteit van Wageningen aan meewerkt. Het achterliggende idee is om te onderzoeken welke (circulaire) bedrijfsmodellen rendabel zijn bij het boeren op veenweide waar er een hoger waterpeil is en/of onderwaterdrainage. Wat is daarbij de invloed op het grondwaterpeil, welke effecten zijn er voor de biodiversiteit? Welke en hoeveel koeien kunnen goed op een weiland grazen en toch productie leveren? Na een jaar inregelen en een 0-meting  blijken de eerste resultaten nog zeer diffuus. Zo is het grondwaterpeil op plekken waar er een hoger waterpeil is, soms gezakt en soms niet. Zwaardere Holsteinerkoeien kunnen op sommige plekken met een hoger waterpeil beter te gedijen dan lichtere Jersey-koeien: simpelweg omdat de zwaardere koeien meer stilstaan en de Jersey-koeien veel meer lopen – nieuwsgierig als ze zijn. Weidevogels waren nog niet echt ‘teruggekomen’. Bodemleven had zich nog niet hersteld. Kortom, een zeer interessant werkbezoek aan een proefboerderij waar belangrijk onderzoek wordt gedaan om het veenweidegebied toekomstbestendiger te maken.

Toon alle berichten in deze rubriek