Geen eenduidigheid bij aanpassing belastingstelsel

Al weer 5 jaar geleden kwam de OESO met een advies om het belastingstelsel van de waterschappen aan te passen. Er zouden meer prikkels moeten komen om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Kortom, de vervuiler en de profijthebber zouden meer moeten betalen. Met dit advies is, naar goed Nederlands gebruik, een Commissie mee aan de slag gegaan. Zij deden voorstellen in deze richting. Nu is het zo dat de mensen uit de stad veel kosten dragen voor de waterhuishouding in het agrarisch gebied en van natuurgebieden. Hoewel iedereen de uitgangspunten van de OESO en de Commissie onderschreef, was er ook weerstand tegen het alternatief. Nu, na vele jaren, ligt er een voorstel vanuit de Unie van Waterschappen om enkele pleisters te plakken op het huidige systeem.

Dat is niet het toekomstbestendige, eerlijke en naar iedereen uitlegbare systeem dat Water Natuurlijk wenst. Water Natuurlijk heeft daarom tegen het voorstel van de Unie van Waterschappen gestemd en een motie ingediend. In die motie stelden we dat een nieuw stelsel moet uitgaan van het profijtprincipe en dat er gedragsprikkels zouden moeten worden ingebouwd. Een meerderheid van de partijen die afgelopen maart is gekozen, stemde in met onze motie. Mede door de inbreng van de 7 ‘geborgde zetels’ (zetels die qualitate qua worden toebedeeld aan de sectoren: landbouw, natuur en economie) was er geen meerderheid in het Algemeen Bestuur. Het College gaf aan dat de verdeelde uitkomst van de stemmingen wordt meegenomen naar de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin!

Toon alle berichten in deze rubriek