Groot onderhoud en versterking Lekdijk tegelijkertijd

Het Algemeen Bestuur heeft het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen vastgesteld voor de periode 2023-2029. Dit Grootonderhoudsplan loopt gelijktijdig op met realiseren van de deeltrajecten van het project Sterke Lekdijk. Zo maak je werk met met werk.

Het gaat om groot onderhoud op gronden in eigendom van HDSR en partners en om percelen van derden die op minnelijke basis verworven kunnen worden. Daarnaast gaat HDSR op vrijwillige basis groot onderhoud uitvoeren op gronden die in eigendom blijven van derden. Agaath Dekker-Groen gaf namens Water Natuurlijk aan in te stemmen met het GOP-PWK en het een goed idee te vinden om het groot onderhoud gelijktijdig te doen met de uitvoering van de deelprojecten van het Programma Sterke Lekdijk. Verschillende processen en procedures hoeven dan maar één keer doorlopen te worden. Dit scheelt niet alleen geld maar het is ook veel minder belastend voor de omwonenden, belanghebbenden en de natuur in de directe omgeving.

Water Natuurlijk ging akkoord met het beschikbaar stellen van de eerste krediettranche ter grootte van €11.275.000,- aan het college. Na de verkiezingen zal een nieuw Algemeen Bestuur eind 2023 besluiten over het resterend benodigde krediet.

Toon alle berichten in deze rubriek