HelemaalGroen app motiveert zwerfafval rapen

Namens Water Natuurlijk stelde Agaath Dekker-Groen schriftelijke vragen over sponsoring van HelemaalGroen, een app die op een kaart direct zichtbaar maakt waar de deelnemers zwerfafval hebben geraapt. Het is een initiatief van gepensioneerd dierenarts Jaap de Boer. Dit motiveerde anderen die al snel enthousiast meededen. In 2020 waren er 2.600 deelnemers en in 2021 waren dat er 7.800. Samen maakten ze in heel Nederland per dag zo’n 600 km vrij van zwerfvuil. In 2020 is het initiatief ondergebracht in Stichting HelemaalGroen dat als ‘goed doel’ de ANBI status kreeg. Zodoende kunnen donaties en sponsoren worden geworven. Als missie heeft de stichting alle dorpen, buurten en gemeenten in Nederland ontdoen van zwerfvuil. Het bestuur werkt onbezoldigd: Alleen kosten die worden gemaakt voor het uitoefenen van de functie worden vergoed. Deelname en gebruik van de app HelemaalGroen is gratis.

Op de vraag of het waterschap hecht aan schoon water en schone rivieren antwoordt het college  dat aan schone rivieren wordt gehecht vanuit de zorg voor de waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast ook vanuit de praktische kant omdat de rayonmedewerkers één tot twee uur per dag bezig zijn om afval uit het oppervlaktewater te halen. Het kost tijd, geld en moeite om dat afval weg te brengen en te verwerken. Andere activiteiten zijn het begeleiden, samen met de gemeente Utrecht, van een inventarisatie van het drijfvuil in de Oude Gracht in Utrecht, met als doel onderzoeken hoe het drijfvuil in de Oude Gracht te verminderen. De viering van 900 jaar Waterbeheer is afgetrapt met een college tour waarin Li An Phoa van Drinkbare rivieren te gast was. Voor de vier locaties kunstwerken gemaakt van zwerfafval dat in het water is gevonden en door waterschapsmedewerkers per sup of kano is verzameld. Ook wordt een ‘hotspot’ kaart opgesteld van plekken waar veelvuldig afval in het  gevonden. Deze wordt gebruikt om in gesprek met gemeenten te gaan hoe dit te verminderen/voorkomen.

Stichting HelemaalGroen heeft onder andere geld nodig om de terugkerende kosten te dekken voor het onderhoud, het doorontwikkelen en het verder bekendmaken van de app. Inkomsten moeten volgens de stichting gegenereerd worden uit giften, subsidies, sponsoring en van direct betrokkenen zoals gemeenten en waterschappen. Op de vraag of HDSR ziet zich als direct betrokkene, is het antwoord dat het college de relatie als indirect ziet. De primaire verantwoordelijkheid voor zwerfafval ligt bij de gemeenten.

De vraag of het college bereid is een financiële bijdrage te geven aan de Stichting HelemaalGroen, bijvoorbeeld €900, symbolisch voor het Jubileumjaar 900 jaar waterbeheer, wordt ontkennend beantwoord omdat de directe link met oppervlaktewater ontbreekt en een bijdrage vanuit de programma middelen van het programma Gezond Water niet voor de hand ligt. In veel gemeenten in het beheergebied zijn al burgerinitiatieven voor het rapen van zwerfafval aanwezig. Ook wordt in het citizen science project ‘samen meten’ de vrijwilligers gevraagd om het getelde zwerfafval in en rond het water op te ruimen.

Om in aanmerking te komen voor een mogelijke bijdrage verwijst het college naar de subsidieregeling blauwe bewoners initiatieven welke projecten subsidieert die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Water Natuurlijk roept hierbij bewoners op een subsidieaanvraag te doen.

Toon alle berichten in deze rubriek