Herziene grondverwervingsstrategie Sterke Lekdijk vastgesteld

In de (digitale) vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 mei is de grondverwervingstrategie Sterke Lekdijk 5.0. vastgesteld. Water Natuurlijk is van mening dat met deze nieuwe versie er recht wordt gedaan aan enerzijds de rechten van de huidige grondeigenaren. Maar anderzijds ook aan het publiek belang voor veilige dijken – binnen de gestelde financiĂ«le kaders van een open overheid waarvan het motto  “samen doen” is.

De Lekdijk is de oudste dijk in Nederland, de dijk beschermt zo ongeveer het hele midden van Nederland. Er zijn in de geschiedenis talloze dijkdoorbraken geweest van de Lekdijk. De allergrootste dijkdoorbraak was weliswaar alweer 300 jaar geleden in 1726, maar door klimaatverandering, bodemdaling en nieuwe normstelling vanuit rijk en provincie, moet de dijk worden versterkt. Hoe de inrichting van de dijkversterking er per deelproject precies komt te uit te zien wordt bepaald in de zogenaamde voorkeursalternatieven. Om de veiligheid te borgen is in mei 2018 bepaald dat grondverwerving door HDSR van het binnentalud en een 5 meter beheerstrook noodzakelijk is. Op basis daarvan is ook het krediet goedgekeurd voor de gehele dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Schoonhoven. Omdat deze grondverwervingsstrategie iets moest worden aangepast vanwege juridisch advies, lag de grondstrategie opnieuw voor ter consultatie van het Algemeen Bestuur. Het huidige grondeigendom is, anders dan bij andere waterschappen, veelal nog in private handen. Logischerwijs is grondverwerving van hun private eigendom door HDSR niet populair bij de huidige grondeigenaren. In de commissie spraken dan ook zo’n 17 grondeigenaren of hun vertegenwoordigers, in hierover. Ook na de commissie heeft Water Natuurlijk nog contact gehad met huidige grondeigenaren. In de commissie had Water Natuurlijk een aantal vragen gesteld die gelukkig positief beantwoord werden en opgenomen zijn in de nieuwe versie van de aangepaste grondstrategie Sterke Lekdijk, versie 5.0 genaamd. Zo is dankzij Water Natuurlijk:

  1. er nu in de gebruiksovereenkomsten maatwerkafspraken mogelijk zijn met eigenaren, met als doel dat zowel de bedrijfsvoering als het woongenot zoveel als mogelijk is, in stand kan worden gehouden
  2. er een grondverwervingsprocedure of protocol komt waarin het streven naar minnelijke overeenstemming uiterst serieus en bovenwettelijk wordt opgenomen
  3. er een grondverwervingsprocedure of protocol komt waarin het streven naar minnelijke overeenstemming uiterst serieus en bovenwettelijk (dus meer dan 1 x een bod doen) wordt opgenomen

Vervolgens kreeg woordvoerder namens Water Natuurlijk, Gerda Oskam in de vergadering van het Algemeen Bestuur ruimhartige toezeggingen op de volgende onderwerpen:

  1. er zal een pro-actieve communicatie zijn met alle betrokkenen van het grondbeleid over onder meer het planningsproces;
  2. betrokkenen worden nogmaals duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen de huidige bestuursrechtelijke Keur en Legger en nieuwe privaatrechtelijke gebruikersovereenkomsten;
  3. er zal in de nieuwe kadernota grondbeleid 2020-2025 een coherent, geĂŻntegreerd en ondubbelzinnig grondbeleid worden beschreven;
  4. de referentiekaders grondverwerving worden onder geheimhouding aan het Algemeen Bestuur verstrekt, zodat het Algemeen Bestuur een juiste afweging kan maken als de minnelijke verwerving onverhoopt niet lukt;
  5. de kritiek van agrariërs op het beheer van het buitentalud van de dijk, door HDSR, zal worden beantwoord.

Tot slot riep Water Natuurlijk het Dagelijks Bestuur op om alle toezeggingen op een transparante en betrouwbare wijze gestand te doen. Dat past bij de moderne, open overheid die we willen zijn en komt het planningsproces van de Sterke Lekdijk alleen maar ten goede. Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat dit ook gebeurt, maar zal het proces ook goed monitoren.

Toon alle berichten in deze rubriek