Het concept Regionale Energie Strategie van de U16

Het RES U16 Concept Bod is op 16 april 2020 voorgelegd aan de Commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) van het waterschap met de volgende beslispunten:

  • In te stemmen met het uitgangspunt: iedereen doet mee en levert een bijdrage.
  • In te stemmen met het regionale concept bod van 1,8 TWh (TerraWattuur) , de daarbij behorende randvoorwaarden richting het Rijk en disclaimer.
  • In te stemmen met de verzending van de Ontwerp RES met het Concept Bod naar het Nationaal Programma RES/ Rijk.

Water Natuurlijk kan met deze beslispunten instemmen. Veel in het concept bod van de RES U16 gaat over denkrichtingen en globale inschattingen. De ambitie van de coalitie van HDSR is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit is eerder dan de U16 nastreeft. Water Natuurlijk deelt de ambitie van HDSR. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat de RES-plannen in elk geval ook KRW-proof zijn. Het moet kortom voldoen aan de Kader Richtlijn Water. Her en der worden zonnevelden op water gepland. Onderzoek naar de effecten van bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen op de waterkwaliteit en op aquathermie is van belang vanwege de locatiekeuze, omvang en aanvullende eisen die nodig zijn. Water Natuurlijk ziet graag geborgd dat waterbelangen niet ondersneeuwen door energiebelangen. Dit is niet alleen iets voor waterschap maar moet ook bij de andere overheden en partijen op het netvlies komen.

De tijd zal leren wat is te realiseren. Er is immers een onderlinge afhankelijkheid van overheden voor energie-opwekking en het onderdeel Warmte wordt in Res 1.0 uitgewerkt. De grove planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt 1 juli 2021. Een gedetailleerde planning, beïnvloed door de COVID19 crisis, wordt momenteel opgesteld door het team van RES U16. Dit heeft volgens hoogheemraad Els Otterman geen invloed op de inspanningen van HDSR om energieneutraal te worden in 2030.

Toon alle berichten in deze rubriek