Kaders en kansen bij Regionale Energie Strategie 1.0

De Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) is de beleidsmatige naam waarin 21 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht afspraken maken over het opwekken van duurzame energie in het gebied van de RES. Het plan, de hoeveelheid op te wekken duurzame energie en de uitvoering ervan moet door alle overheden die participeren vastgesteld worden. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 oktober is de positiebepaling en de rolinvulling van HDSR vastgesteld.

Water Natuurlijk heeft er alle vertrouwen in dat HDSR actief en zorgvuldig uitvoering geeft aan de notitie ‘positiebepaling HDSR in de RES – kaders en kansen’.  Agaath Dekker-Groen benoemde dat hoogheemraad Otterman in de commissie vertelde dat de Riool Water Zuivering Installatie (RWZI) in IJsselstein een locatie is waar wind nader onderzocht kan worden en dat HDSR erover in gesprek gaat met de gemeente IJsselstein. Goed om te horen was dat ze geen concessies wil doen aan de harde eis voor natuurwaarden zodat zon- en windenergie in combinatie met biodiversiteit bekeken.

Water Natuurlijk is optimistisch omdat HDSR gaat voor meervoudig grondgebruik met behoud van én kansen voor natuur en biodiversiteiten en óók inzet op opwek via wind. Daarnaast gaat HDSR monitoren wat de effecten van zonnepanelen op water zijn. Hoogheemraad Otterman zal nog reageren op de opmerking in de tekst bij Risico’s dat aan de positie van het waterschap in de communicatie richting de RES-en en aan initiatiefnemers aandacht moet worden gegeven.

In een aantal gemeenten moet het besluit over de RES 1.0 nog worden genomen. Een gemeente is afgehaakt en een aantal gemeenten pasten tekst aan van het RES besluit. Op de vraag van Water Natuurlijk hoe het college het vervolg ziet, antwoordde de hoogheemraad dat we er met deze RES nog niet zijn. “Het zijn moeilijke processen, waarbij draagvlak lastig is”… “maar de energietransitie biedt ook kansen biedt voor de volksgezondheid voor iedereen door het uitfaseren van fossiele energie”.

Water Natuurlijk stemde in met het bestuursbesluit om de RES U 1.0 vast te stellen en het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband volgens de rolinvulling zoals verwoord in de notitie.

Agaath Dekker-Groen

Toon alle berichten in deze rubriek