Klimaatverandering en waterschappen

Op 2 juni is het nieuwste nummer van ‘Het Waterschap’ verschenen. Deze keer is het thema “klimaatverandering”. In het tijdschrift wordt er onder meer verwezen naar de nieuwe website waarop de gevolgen van klimaatverandering in kaart worden gebracht.

Tijdens de bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen met als thema “samen leren innoveren” sprak onder meer Rijksbouwmeester voor de Fysieke Leefomgeving, Jannemarie de Jonge over klimaatverandering. Zij bracht een boek uit 1944 (!) in herinnering, van W.J.A.M. van Waterschoot van der Gracht getiteld ‘Klimaat- en landverdroging’. Het college van Rijkadviseurs heeft het ToekomstatelierNL2100 ingesteld met als motto: de ’22e eeuw begint nu’ en met een agenda tot en met 2024.  Het gaat hierbij om 3 lagen:

  1. Vitaal bodemwatersysteem
  2. Ordenende netwerken
  3. Land en stad: leefbaar en rechtvaardig

Het bodemwatersysteem zou te allen tijde leidend moeten zijn. Dat vergt een gezamenlijke aanpak op basis van systeemlogica in plaats van de verschillende noodzakelijke transities (landbouw, energie, bouwen) apart door iedere sector te laten bedenken.

Belangrijk hierbij is de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Onlangs is een rapport verschenen waarin de noodklok geluid werd of de richtlijnen voor gezond water die Nederland in 2027 gehaald moet hebben, gerealiseerd kunnen worden. Als Water Natuurlijk HDSR zijn we uiteraard heel hard daarmee bezig geweest en zijn we eigenlijk heel trots op ons nieuwe Water Beheer Programma 2022-2027 dat onder coördinatie van ons eigen hoogheemraad Els Otterman tot stand is gekomen. Maar duidelijk is ook dat waterschappen afhankelijk zijn van voortvarend landelijk beleid en heldere, actieve uitvoering door de provincies. Aan dat laatste schort het regelmatig, ook in bijvoorbeeld het stikstofdossier. In maart 2023 zijn er verkiezingen voor de provinciale staten en voor de waterschappen. Het is maar dat u het weet!

Toon alle berichten in deze rubriek