Nationaal Programma Bodemdaling hard nodig

Door het Platform Slappe Bodem werd op 18 november het Nationaal Congres Bodemdaling georganiseerd in Leeuwarden, maar het kon online worden gevolgd. De Nederlandse bodem daalt op veel plaatsen, onder meer in grote delen van West- en Noord Nederland en ook in het westelijke veenweide gebied van HDSR. Duidelijk werd opnieuw dat de bodemdaling,  in combinatie met de klimaatverandering, een nieuwe aanpak vergt. “Bodemdaling kost tot 2050 mogelijk 5,2 miljard aan herstel van de openbare ruimte en dan spreken we niet eens over de kosten van oxidatie”,  aldus de scheidend voorzitter van het Platform Slappe Bodem Hilde Niezen.

Er is daarom een brief aan de formerende partijen gestuurd om een Nationaal Programma Bodemdaling in het leven te roepen. Daarnaast is voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een handreiking opgesteld voor politieke partijen over noodzakelijke maatregelen die genomen dienen te worden om bodemdaling tegen te gaan.  Een mooie terugblik op het congres met alle interviews en filmpjes kunt u hier vinden.

In ons coalitieakkoord van HDSR staat de ambitie tot 50% minder bodemdaling in 2030. De Waterraportage 2020/2021 van de provincie Utrecht maakt de noodzaak van een nieuwe strategie veenweide extra duidelijk. Een strategie die naar verwachting in december of januari 2022 in de provinciale staten van Utrecht wordt besproken en daarna in ons algemeen bestuur. Een dag voor het Nationale Congres Bodemdaling vond een speciale themabijeenkomst plaats van het algemeen bestuur over de bodemdaling en de veenweidestrategie. Duidelijk in alle bijeenkomsten dat er dringend behoefte is aan meer informatie over de effecten van de huidige pilots bodemdaling die veelal diverse soorten onderwaterdrainage van weilanden inhouden. Zo is het onder andere duidelijk dat onderwaterdrainage veel zoet water vergt, wat van invloed is op bijvoorbeeld waterkwaliteit en de zogenaamde ‘verdringingsreeks’: waar moet het meeste zoet water heen gepompt worden om de huidige functie van de bodem te waarborgen. Zo is het gemaal de ‘Aanvoerder’ bij Leidsche Rijn essentieel voor zowel het Amsterdam Rijnkanaal als voor het boomkwekersgebied van Boskoop. Meer hierover in het Klimaatsignaal ’21 van het KNMI. Voor Water Natuurlijk is het echt essentieel om eerst de resultaten te krijgen van de pilots onderwaterdrainage voordat er gesproken kan worden van een uitbreiding van onderwaterdrainage. Daarnaast vinden we het van belang dat dit niet de enige middelen zijn t.a.v. bodemdaling die worden onderzocht. Daarom is het goed dat we als HDSR deelnemen aan de proefboerderij in Zegveld

Tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling werd net daarnaast de nadruk gelegd op de effecten van bodemdaling voor steden. Tot 2050 wordt de schade aan funderingen en gebouwen door het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport “dalende bodem, stijgende kosten”  geschat op 18 miljard euro. Vandaar dat vorig jaar een coalitie Stevige Steden is ingesteld. Het gaat hierbij niet om steden in het HDSR-gebied, maar maatregelen die deze steden moeten nemen kunnen soms ook worden toegepast in dorpen in het veenweidegebied in HDSR-gebied.

Toon alle berichten in deze rubriek