Nieuw peilbesluit Langbroekerwetering eindelijk vastgesteld, maar……

De Langbroekerwetering is wellicht de oudste watergang in het HDSR-gebied die gegraven is puur voor de ontwatering. Net na de afsluiting van de toenmalige Oude Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122, wat we nu vieren met het project 900 jaar georganiseerd waterbeheer, moet deze wetering zijn gegraven om het moerasgebied dat er lag, te ontwateren en geschikt te maken voor landbouw. In die 900 jaar zijn er prachtige kastelen, boerenbedrijven, natuurgebieden en dorpjes gekomen. Allemaal functies die verschillende waterpeilen nodig hebben. De bodem is daarbij ook nog eens heel verschillend en complex, liggend tussen de hogere gebieden van de Utrechtse Heuvelrug en de stroomrug van de huidige Kromme Rijn.

Na een jarenlang durend overlegtraject met alle belanghebbenden in het gebied en de provincie, is de ambtelijke organisatie van HDSR erin geslaagd om een nieuw peilbesluit op te stellen voor het gebied. Water Natuurlijk, bij monde van Gerda Oskam, gaf zowel in de commissie als in de vergadering uitgebreid complimenten aan de ambtelijke organisatie van HDSR. Zij zijn er in geslaagd om binnen alle wet- en regelgeving met maar liefst 51 peilvakken, een optimum te bereiken waar het grootste deel van de belanghebbenden mee kunnen leven.

Tijdens het jarenlange overlegtraject is de wereld echter veranderd. Met name de nieuwe regelgeving m.b.t. Natura 2000 gebieden en het regeerakkoord zijn nog niet volledig verwerkt. Omdat het geheel van het peilbesluit beter is voor natuur en biodiversiteit dan het oude peilbesluit uit 2008 en om een nieuw startpunt te hebben voor verdere aanpassing, stemde Water Natuurlijk in met het peilbesluit. Wel dienden we, samen met de fracties van LNE, CDA en PvdA een motie in die om monitoring vroeg van het peilbesluit. Het dictum van de motie luidt:

  1. verzoekt het college met de provincie Utrecht in gesprek te gaan en samen op te trekken bij het opstellen van het gebiedsplan 2023, en daarbij zowel de natuurdoelen als het toekomstperspectief voor de landbouw te betrekken, zoals aangegeven in het Handelingsperspectief Gebiedsplannen van de provincie;
  2. verzoekt het college er bij de provincie Utrecht op aan te dringen de effecten van het peilbesluit op de natuur zo spoedig mogelijk intensief te monitoren en ook de effecten van het peilbesluit op de landbouw in kaart te brengen;
  3. en draagt het college op een aanpassing van het peilbesluit Langbroekerwetering in procedure te brengen wanneer de resultaten van monitoring of het vastgestelde gebiedsplan daartoe aanleiding geven.

De motie werd aangenomen.

De bal ligt dus nu ook bij de provincie Utrecht als bevoegd gezag om haast te maken met het opstellen van nieuwe kaders voor de uitvoering van peilbesluiten door het waterschap.

Tevens werd door het college toegezegd om bij toekomstige peilbesluiten transparanter en nauwkeuriger de gevolgen voor de biodiversiteit, aan te geven.

Toon alle berichten in deze rubriek