Nota Peilbeheer gewijzigd door inbreng Water Natuurlijk

Het peilbeheer is één van de meest belangrijke beleidsinstrumenten van een waterschap om te zorgen dat we kunnen wonen en werken in een gebied dat grotendeels onder zeeniveau ligt. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december is de Beleidsnota Peilbeheer 2019 vastgesteld. We zijn blij dat de motie van Water Natuurlijk van juni 2018 om bij de herziening van het peilbeheer standaard de effecten van varianten op bodemdaling en broeikasgassen in beeld te brengen, is verwerkt. Water Natuurlijk vindt deze nieuwe zeer uitgebreide en gedetailleerde beleidsnota een belangrijk document om binnen de geschetste kaders toe te werken naar een robuust en duurzaam watersysteem. Onze vragen en voorstellen voor toevoegingen hebben geleid tot aanvullingen in de beleidsnota. De meest essentiële wijzigingen en aanvullingen zijn de volgende:

  1. Expliciete aandacht voor klimaatverandering, biodiversiteit en voldoende water vindt Water Natuurlijk hard nodig. Door onze vragen daarover is aan de beleidsnota toegevoegd dat het peilbeheer ook van invloed is op de biodiversiteit en ook “droogte en watertekort” opgenomen. In het bestuursvoorstel staat dat biodiversiteit vanaf nu ook wordt meegenomen in de afweging.
  2. Bij het opstellen van een peilbesluit worden zo mogelijk varianten uitgewerkt waarbij het type peilbeheer wordt afgewogen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk om bijvoorbeeld bedrijven met een grote watervraag en/of een grote milieubelasting te kunnen weren uit kwetsbaar bodemdalingsgebied. De hoogheemraad vertelde dat gemotiveerd kan worden afgeweken als dat noodzakelijk is. Elk gebied is immers anders en de functies kunnen met maatwerk optimaal bediend worden. Hij zegde ook toe dat het waterschap de indeling in functies bij de provincie gaat aankaarten via de Waterpraatkaart en de Omgevingsagenda.
  3. Wat communicatie betreft waardeert Water Natuurlijk het dat in de beleidsnota is toegevoegd hoe het waterschap de zorgvuldige afweging wil maken bij het instellen van een peilbesluit. Zo worden de belanghebbenden actief betrokken Ă©n er wordt duidelijk gecommuniceerd welke inbreng en invloed betrokkenen hebben op de afweging. Daarnaast wordt besproken wat partijen van elkaar mogen en kunnen verwachten.

Met de nieuwe nota Peilbeheer is nu naar mening van Water Natuurlijk een afgewogen beleid afgesproken, dat robuust is en perspectief biedt.

Toon alle berichten in deze rubriek