Onze ambities t.a.v. de Kader Richtlijn Water (KRW)

Voor het waterschap is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een belangrijke stok achter de deur om de chemische en ecologische waterkwaliteit te verbeteren. In 2027 moeten we ons in Brussel verantwoorden dat we voldoende maatregelen hebben genomen om onze wateren ‚Äėop orde‚Äô te krijgen.¬†Dit najaar moeten we een besluit nemen over de¬†derde¬†maatregelenronde¬†2022-2027. Er moet nog veel gebeuren.

Op 16 april stond in de Commissie SKK (Systeem, Kwaliteit en Keten) van HDSR de aanpak en strategie van de concept Ambitie Gezond Water op de agenda en een eerste opzet van de maatregelen. Harmke van Dam was hierbij de woordvoerder namens Water Natuurlijk:¬† “Ons werd gevraagd in te stemmen met de ambitie en strategie van het college om de maatregelen daar te nemen waar ze een optimaal effect hebben voor¬†de waterkwaliteit¬†in ons beheergebied¬†en te¬†faseren in resultaatplichtige en¬†inspanningsplichtige maatregelen.¬†Als eerste worden¬†dan de KRW-maatregelen¬†in de hoofdwateren¬†uitgewerkt¬†en onderbouwd¬†voor besluitvorming in het¬†AB¬†in oktober.¬†Dit zijn de resultaatplichtige maatregelen waarover we¬†in Brussel¬†moeten rapporteren.

Water Natuurlijk kan daarmee instemmen. Wij vinden het belangrijk dat de KRW-maatregelen in samenhang worden bekeken met de overige inspanningen uit het totale Programma Gezond Water. Juist in die 95% overige wateren valt veel ecologische winst te halen. Het is verstandig om daar flexibiliteit te hebben om samen met belanghebbenden te kijken naar de beste maatwerkoplossingen en meerwaarde te cre√ęren waar zich kansen voordoen.”

Voorgenomen KRW-maatregelen hoofdwateren: 1. emissiereductie op RWZI’s; 2. oplossen van enkele knelpunten in de vismigratie; 3. een meer op ecologie afgestemd beheer en onderhoud; 4. verbetermogelijkheden wet- en regelgeving; 5. praktijkgericht onderzoek; 6. innovatie en 7. stimuleren emissiereductie landbouw.

Wat betreft overige wateren en extra ambities: hier zijn inrichtingsmaatregelen zoals natuurvriendelijke oevers effectief. Ook vismigratie kan¬†zeker nog bevorderd worden.¬†De Ambitie Gezond Water gaat ook over de ‚Äėnieuwe‚Äô stoffen waarvoor nog geen KRW-normen zijn, zoals medicijnen en plastics.¬†Veel belang wordt¬†gehecht aan samenwerkingsprojecten in landbouwgebied,¬†natuurgebieden en niet te vergeten het¬†stedelijk gebied.¬†Andere sleutelwoorden zijn:¬†stimuleringsmaatregelen,¬†onderzoek, innovatie¬†en bewustwording. Voor dat laatste is ook een laagdrempelig ‚Äėsamen meten‚Äô programma, waarin¬†mensen¬†gestimuleerd worden¬†om bij¬†hen¬†in de buurt¬†eenvoudige waterkwaliteitsmetingen te¬†doen.

Harmke van Dam: “Prima ambities natuurlijk, maar ze kunnen niet zonder adequate regelgeving en handhaving. Daarom vroeg Water Natuurlijk extra aandacht voor de Keur en de toekomstige Omgevingsverordening, h√®t instrument voor een waterschap om de zorgplicht en vergunningverlening van duidelijke voorschriften te voorzien. Met alleen het criterium ‚Äėgeen achteruitgang‚Äô halen we de KRW-doelen niet. Verder zullen ook mede-overheden moeten zorgen dat hun plannen en maatregelen KRW-proof zijn. Tenslotte hebben we nog eens benadrukt dat onze inspanningen in overige wateren niet vrijblijvend zijn. De KRW gaat over al onze wateren.”

Toon alle berichten in deze rubriek