Op naar gezonder water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat de volgende fase in. Het Algemeen Bestuur heeft daarvoor op 6 oktober het maatregelenpakket 2022 – 2027 vastgesteld, om de waterkwaliteit in de grote wateren verder te verbeteren. Zij zijn het eerste deel van een ambitieuzer pakket ‘Gezond Water’ waarover later dit jaar wordt besloten en waar álle wateren schoner, gezonder en biodiverser van (moeten) worden. Dit vergt lokaal maatwerk en vooral een hele goede samenwerking met belanghebbenden.

Namens Water Natuurlijk bepleitte Harmke van Dam nadrukkelijk ook voor aanpassing van de Keur. Die is nu ontoereikend om de waterkwaliteit en ecologie te borgen, een essentiële basis voor ecologisch beheer.

Voor Water Natuurlijk is het basispakket dat nu is vastgesteld een eerste noodzakelijke stap. De maatregelen worden opgenomen in het (3e) landelijke Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) dat in december naar de Europese Commissie gestuurd wordt. Daarnaast heb je nog de 95% overige wateren – de haarvaten – waar eveneens veel maatregelen genomen moeten worden, want ook die moeten in 2027 chemisch en ecologisch op orde zijn. Deze ambities worden uitgewerkt in het programma Gezond Water. De integrale aanpak van alle ambities en maatregelen over de waterkwaliteit (Programma Gezond Water inclusief KRW) belandt vervolgens in het in december vast te stellen Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP).

De opsplitsing komt wat gekunsteld over, maar heeft er vooral mee te maken dat de KRW weinig flexibel is. Voor het KRW-pakket geldt een resultaatverplichting met strakke deadlines. Na vaststelling zijn geen aanpassingen meer mogelijk. De overige maatregelen en ambities in het WBP hebben die flexibiliteit wèl. Dat geeft ruimte om in overleg met gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden te kijken wat op een bepaalde plek mogelijk is, of dat er een beter alternatief is. Of wellicht later nog een nieuw idee zich aandient. In kleinere wateren zijn de lokale omstandigheden en mogelijkheden heel bepalend en is het waterschap afhankelijk van de medewerking van anderen. Bovendien wil het waterschap lokale initiatieven stimuleren. Water Natuurlijk ondersteunt dat van harte. Uiteindelijk is de verwachting dat de resultaten daardoor per saldo beter uitpakken.

Inspraakreacties

Het ontwerp KRW-maatregelenplan lag van 10 mei t/m 21 juni ter inzage. Het leverde slechts 4 inspraakreacties op. Dat kan betekenen dat men het een goed plan vindt en vertrouwen heeft in de aanpak van het waterschap, maar óók dat de KRW weinig aandacht heeft en de meeste mensen niet geïnteresseerd zijn. Wat in elk geval uit de zienswijzen blijkt, is dat de insprekers het onderscheid tussen de Kaderrichtlijn-maatregelen en de overige maatregelen onduidelijk vinden. Zelfs een grote gemeente als Utrecht mist de samenhang en is bang dat allerlei effectieve maatregelen, zoals natuurvriendelijke oevers, niet meer ondersteund worden. Terwijl dat echt de bedoeling niet is en natuurvriendelijke oevers als maatwerkmaatregel een plek krijgen in het Waterbeheerprogramma.

De inspraakreacties laten verder zien dat men breder wil kijken dan alleen waterkwaliteit en een integrale gebiedsaanpak bepleit. De Werkgroep Biodiversiteit Buitengebied Zeist e.o. en Stichting Milieuzorg Zeist kwamen met uitgebreide zienswijzen en vooral ook allerlei suggesties voor lokale waterkwaliteitsmaatregelen. Dat is natuurlijk een prima zaak en ook het pleidooi om de samenwerking op te zoeken onderschrijft Water Natuurlijk van harte.

Conclusie Water Natuurlijk:

Het waterschap heeft nog wat werk te verzetten als het gaat om wegnemen van verwarring en het opbouwen van vertrouwen dat KRW en Gezond Water nauw samenhangen en integraal deel uitmaken van een toekomstbestendig gezond en robuust watersysteem: gebiedsgericht en ‘samen met’.

Of we op basis van het nu vastgestelde maatregelenpakket al kunnen concluderen dat het waterschap doet wat het moet doen, is nu nog niet te zeggen. Daarvoor zijn de overige maatregelen buiten de waterlichamen té essentieel. Die discussie volgt later dit jaar, als we de Begroting 2022 en het Waterbeheerprogramma 2022-2027 vast moeten stellen.

Voorlopig hebben we voldoende vertrouwen om met het KRW-pakket in te stemmen, met daarbij de opgave:

  • Te zorgen dat de samenwerking met andere overheden en gebiedspartijen prima is,
  • De belanghebbenden goed te betrekken en lokale initiatieven te stimuleren,
  • De waterkwaliteit en ecologie beter te borgen in programma’s en gebiedsplannen,
  • Om te beginnen door aanpassen van de eigen Keur: de huidige keur biedt onvoldoende waarborgen.

Want voor de duidelijkheid: zonder goed (ecologisch) beheer heb je ook niks aan een mooie inrichting.

Portefeuillehouder Bert de Groot onderschrijft deze opgave en zegde toe dat we volgend voorjaar een voorstel krijgen hoe de Keur en de legger kunnen worden aangepast.

Harmke van Dam

 

 

Toon alle berichten in deze rubriek