Peilbesluiten en bodemdaling, de polder Kortrijk

In de polder Kortrijk is een nieuw peilbesluit genomen om de bodemdaling tegen te gaan. De bodem is in die polder, tussen Kockengen en Breukelen, op sommige plekken zo’n 7 centimeter ingeklonken en dus moet het peil op die plekken met 7 centimeter verlaagd worden. Peilindexatie was echter niet op alle plekken noodzakelijk en dus werd de polder in twee peilhoogtes gesplitst. Ondertussen heeft een corporatie van agrariërs ter plekke het initiatief genomen voor onderwaterdrainage zodat de bodemdaling kan worden tegengegaan. De agrarische corporatie financiert het middel van onderwaterdrainage en monitoort samen met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de gevolgen voor de bodemdaling, de kwaliteit van het water, de CO2 reductie en de biodiversiteit.

Water Natuurlijk ziet in onderwaterdrainage geen structurele oplossing voor de bodemdaling. Uiteindelijk is een hoger waterpeil de enige oplossing voor de bodemdaling, voor vermindering van de CO2-uitstoot, versterking van de kwaliteit van water en stimulering van de biodiversiteit. In het provinciaal beleid is echter bepaald dat het waterpeil de agrarische functie van de polder mogelijk moet blijven maken. Aan de andere kant is er de nota peilbeheer die in december 2019 is vastgesteld, waarin het Algemeen Bestuur de wens heeft uitgesproken om voorafgaand aan een te nemen peilbesluit, eerst te kijken naar wat nodig is in de polder voor wat betreft bijvoorbeeld bodemdaling en biodiversiteit. Met dat uitgangspunt kan dan gekeken worden of en zo ja hoe dit kan worden aangepast binnen het huidige provinciaal beleid.

Bij de indexering van het peil voor de polder Kortrijk was deze “omgekeerde aanvliegroute” nog niet helemaal het geval, alhoewel er zeker aanknopingspunten in het voorstel zitten. Vandaar dat Water Natuurlijk bij monde van woordvoerder Gerda Oskam, voorstelde om de memo bij het voorstel, samen met de nota peilbeheer, te betrekken bij de bredere bespreking van de nieuwe provinciale veenweidestrategie die naar verwachting begin volgend jaar kan plaatsvinden. Hierover zijn inmiddels twee webinars geweest met volksvertegenwoordigers vanuit de provinciale staten, waterschappen en gemeenten. De presentatie van de eerste webinar vindt u hier. Het verslag van het tweede webinar vindt u hier. Het Algemeen Bestuur steunde dit voorstel van Water Natuurlijk en hoogheemraad De Groot zegde het toe. Vervolgens nam het Algemeen Bestuur het nieuwe peilbesluit voor de polder Kortrijk aan.

Gerda Oskam

Toon alle berichten in deze rubriek