Peilbesluitwijziging Hoogwatervoorziening Oud-Kamerik

In het Algemeen Bestuur (AB) kwam de wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik 2020 aan de orde en het bijbehorende inspraakrapport. Het gaat om peilgebied OKA_005: Hoogwatervoorziening Van Teylingenweg (in de afbeelding paars-grijs gearceerd). Sinds 2012 is er een peil ingesteld dat niet tot klachten leidde. De hoogwatervoorziening is in 2020 gesloten en een zienswijze leidde niet tot wijzigingen.

De antwoorden van de ambtenaar op aanvullende vragen over het peilbesluit en de toelichting tijdens de commissievergadering van hoogheemraad De Jong waren helder. De Jong gaf aan dat het komen tot de hoogwatervoorziening een zeer langdurig en moeizaam proces  was. Zijn argumenten dat het peil geen overlast geeft, het belang van rust in het peil op deze plek en dat het peil over 30 jaar gelijk wordt gehouden, maakten dat Water Natuurlijk in het AB akkoord ging met het voorliggende peilbesluit. Hierbij speelt ook mee dat het een hoogwatervoorziening betreft.  Doordat de meerderheid van het AB voor de wijziging van het peilbesluit en het inspraakrapport stemde, is het peil is nu formeel vastgesteld.

Tijdens de behandeling in het AB van de peilbesluitwijziging gaf woordvoerder Agaath Dekker-Groen aan dat de toelichting in de stukken over het peilbesluit op bepaalde aspecten summier was. Het AB heeft voor het goed uitoefenen van de verschillende rollen meer informatie nodig, ook over de context. Het gaat ook over hoe die informatie wordt aangeleverd. Hoogheemraad De Groot neemt zodra het kan het AB graag mee naar een polder om van alles te laten zien rondom peilbeheer en peilbesluiten. Dit werkt volgens hem veel beter om inzicht te krijgen dan hoe dit kan worden beschreven in documenten.

HDSR heeft met peilbesluiten veel invloed heeft op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit én hierop veel ambities. Het peilbesluit Oud-Kamerik zou over een zeer beperkt gebied gaan. Het gaat om 60 ha grond, wat vergelijkbaar is met 120 voetbalvelden.  Om die reden is niet beschreven wat de invloed is van mogelijk te hanteren peilen op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit van het peilgebied. Agaath benadrukte dat ook als een gebied klein is en wellicht de invloed beperkt het toch de moeite waard kan zijn, want alle beetjes helpen én het is heel belangrijk. Water Natuurlijk wil erop kunnen rekenen dat bij toekomstige peilbesluiten inzicht wordt gegeven in de afwegingen en de resultaten van de effecten van varianten op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit en weidevogels.

Water Natuurlijk beseft dat het een omslag is om vanuit vooral technisch denken en handelen bij peilbesluiten te komen tot integrale afwegingen die passen bij het streven van HDSR om te komen naar een duurzaam en robuust watersysteem. Op haar vraag wanneer en hoe het AB wordt geïnformeerd dat er stappen worden gemaakt in dit streven van HDSR kreeg Agaath de toezegging dat dit in 2021 in een AB vergadering wordt gedaan.

Toon alle berichten in deze rubriek