Tevreden met nieuwe belastingtarieven, voor de langere termijn wel zorgen

Het Algemeen bestuur heeft deze week de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. Water Natuurlijk is tevreden met de tarieven. Door de grote opgaven die er voor de komende jaren zijn – denk aan klimaatadaptatie, verduurzaming en aanpak bodemdaling – zullen de tarieven voor zowel bewoners, agrariërs als bedrijven stijgen. We vinden het daarom verstandig dat we de tarieven nu dusdanig realistisch verhogen zodat we niet op een later moment opeens een forse verhogen in een keer aan de burgers en bedrijven hoeven voor te leggen. Gemiddeld is de stijging in 2020 3,7 procent. In het coalitieakkoord is een maximale stijging per jaar van 4 procent afgesproken. Tijdens de behandeling van de nieuwe tarieven heeft Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor het feit dat inwoners in het stedelijk gebied relatief veel betalen ten opzichte van ‘ongebouwd’, terwijl de stedelingen het minst profijt hebben van het werk van het waterschap. Binnen het huidige belastingsysteem is het helaas nog onvoldoende mogelijk om de belastingdruk eerlijker te verdelen. In de discussie die komend jaar opnieuw gevoerd zal worden over een nieuw belastingstelsel zal Water Natuurlijk hier nadrukkelijk aandacht voor vragen (zie hierover ook een ander bericht in deze nieuwsbrief).
Tot slot heeft de fractie van Water Natuurlijk ook nog expliciet aandacht gevraagd voor de strenge vermogensnormen die momenteel gelden voor kwijtscheldingen. Voor mensen met een laag inkomen geldt dat ze nu soms amper voldoende spaargeld mogen hebben om bijvoorbeeld te sparen voor een nieuwe wasmachine. Dat vinden we te streng. De fractie heeft het college opgeroepen hier samen met gemeenten hier in komend jaar nog eens goed naar te kijken.

Toon alle berichten in deze rubriek