Tot 11 juli inspraak mogelijk op de kostentoedelingsverordening

Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren betaalt u twee heffingen. De zuiveringsheffing is er voor de zuivering van afvalwater. De watersysteemheffing voor de meeste andere kosten (bijvoorbeeld dijken, gemalen, natuurvriendelijke oevers en vistrappen). Het gaat steeds om aanleg, beheer en onderhoud en kosten van de organisatie, maar er wordt geen winst gemaakt.

Met de ‘kostentoedelingsverordening’ bepaalt het waterschap wie wat bijdraagt aan de watersysteemheffing. Belangrijke categorieën zijn de inwoners, de waarde van huizen (via WOZ), agrarische gronden en natuurterreinen. In het nieuwe voorstel gaan inwoners een groter deel van de heffing betalen en gaat de bijdrage van agrarische gronden omlaag. Nadere toelichting kunt u vinden via www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

U kunt hier uw mening over geven. Die wordt dan meegenomen in het uiteindelijke besluit. Als u een zienswijze wilt geven op het ontwerp-wijzigingsbesluit, dan kunt u die uiterlijk op 11 juli 2019 schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten, of per email naar post@hdsr.nl.

Water Natuurlijk heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat “vervuilers en de gebruikers van het water moeten daar meer voor gaan betalen dan nu het geval is”. Dit is mede gebaseerd op een rapport van de OESO. Daarin staat dat landbouw een belangrijke rol speelt in de watervraag en de waterkwaliteit en in dat opzicht relatief weinig bijdraagt aan de kosten van het waterbeheer. Als u meer informatie wenst dan kunt u terecht bij Diederik van der Molen (diederik.van.der.molen.ab@hdsr.nl) of Jaap van der Heijden (Jaap.van.der.Heijden.ab@hdsr.nl).

Toon alle berichten in deze rubriek