Uitwerking landelijk coalitieakkoord voor de waterschappen

Tijdens de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur gaf de directeur van het bureau van de Unie van Waterschappen, Meindert Smallenbroek, een toelichting op de betekenis van het coalitieakkoord voor de waterschappen. Provincies worden nadrukkelijker dan voorheen als gebiedsregisseur neergezet. Een actieve rol van de provincies is van essentieel belang voor de uitvoering van de plannen door de waterschappen. Belangrijk is dat water en bodem sturend worden in de ruimtelijke planvorming.

Smallenbroek noemde 3 grote dossiers in het fysieke domein: 1. Ruimtelijke ordening en woningbouw, 2. Stikstof en waterkwaliteit,3. Klimaat, energie en duurzaamheid.

1. Ruimtelijke ordening en woningbouw

Dat raakt al meteen aan de ambitie om de woningbouw een stevige impuls te geven (900.000 woningen er bij!). Klimaatadaptatie kan door de waterschappen aan de voorkant worden ingebracht in plaats van alleen achteraf via de watertoets. We moeten dus weer  stroomopwaarts! Zie ook deze oproep van de Unie van Waterschappen.

2. Stikstof en waterkwaliteit
Dan stikstof. Door de schade van de stikstofdepositie aan de natuur liggen de ontwikkelingen nu stil. De komende jaren wordt de regie gevoerd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Er komt een ‘transitiefonds landelijk gebied en natuur’ van 25 miljard. De aanpak van bodemdaling en de veenweideproblematiek wordt hier onderdeel van gemaakt. Oproep is wel om door te gaan met wat waterschappen doen en niet te wachten op nieuwe doelen.

3. Klimaat, energie en duurzaamheid.
Er komt ook een klimaatfonds van 35 miljard tot 2030. Veel voor de industrie, maar ook aquathermie en groen gas.

Er staat ook veel niet in het coalitieakkoord. Denk aan interbestuurlijke verhoudingen, Omgevingswet, ons belastingstelsel, geborgde zetels of versterking van de democratie door financiering van waterschapspartijen. Maar toch is de “afdronk”, zoals Meindert Smallenbroek stelde, dat het coalitieakkoord veel kansen biedt, met name in gebiedsgerichte processen, en dat uitvoeringskracht essentieel is.

Zie voor meer informatie de eerste mening van de Unie van Waterschappen over het coalitieakkoord.

Toon alle berichten in deze rubriek