Unaniem voor ambitieus Waterbeheer Programma ‘Stroomopwaarts’ 2022-2027

Het Algemeen Bestuur stemde op 22 december unaniem in met het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022 – 2027, ‘Stroomopwaarts’. Er was veel lof bij alle partijen voor zowel de inhoud als het proces van het programma. Woordvoerder Harmke van Dam was in het AB en eerder al in de commissie heel complimenteus. “Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop college en organisatie omgaan met alle belangen, ingebrachte opmerkingen en suggesties. Ook de commissiediscussie is goed verwerkt.”

Water Natuurlijk heeft daarom van harte ingestemd met zowel de Antwoordnota als het Waterbeheerprogramma. Het programma biedt de  komende jaren nog vele gelegenheden om met belanghebbenden tot het gewenste maatwerk te komen en te laten zien dat onze hoge ambities geen loze beloften zijn. Ook het Algemeen Bestuur zal op verschillende manieren betrokken blijven.

Er werden nog wel moties ingediend op deelonderwerpen. Water Natuurlijk steunde de motie van de PvdD, AWP en 50+ om – naast de ‘Wet Five’ (de margriet, blauwborst, weidehommel, groene glazenmaker en de otter) van icoonsoorten die symbool staan voor vijf belangrijke waterschapsdoelen – de grutto als nationale vogel daarin mee te nemen. De motie haalde geen meerderheid, maar het belang van de grutto wordt zeker meegenomen, gekoppeld aan de veenweidestrategie. Een al eerder besproken wens van meerdere fracties, waaronder Water Natuurlijk, om ook bij peilbesluiten meer inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen die bodemdaling moeten tegengaan, werd toegezegd: er komt een indexatie van de geschatte effecten op bodemdaling bij afzonderlijke peilbesluiten. Tegelijkertijd weten we pas op zijn vroegst in 2027 zeker of en welke effecten de huidige maatregelen hebben. Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) leert steeds beter vele onbekende variabelen in de onderzoeken te verwerken, maar is pas een jaar echt bezig om goede data te verzamelen.

In het kader van ‘Samen met’ en ‘stroomopwaarts’ dragen we als Water Natuurlijk graag ons steentje bij, verzekerde Harmke van Dam. Onder andere als het gaat om goede communicatie en verspreiding van dit mooie, digitale, Waterbeheerprogramma “zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen“.

Onze hoogheemraad Els Otterman toonde zich blij met de unanieme steun. “Het is ook een dik compliment voor onze ambtelijke organisatie die hard aan het programma gewerkt heeft.” Over de communicatie en verspreiding van het Waterbeheerprogramma grapte ze: “zelfs in het nieuwe landelijke coalitieakkoord hebben ze veel van dit Waterbeheerprogramma overgenomen.

Toon alle berichten in deze rubriek