Vaststelling voorkeursalternatief dijkversterkingstraject Culemborgse Veer-Beatrixsluis

Het Voorkeursalteratief (VKA) van de dijkversterking voor het traject Culemborgse Veer-Beatrixsluis is op 7 juli door het Algemeen Bestuur aangenomen. In aansluiting op de punten die Agaath Dekker-Groen namens Water Natuurlijk aan de orde stelde in de commissie,  benadrukte ze dat Water Natuurlijk het noodzakelijk vindt dat voor de planuitwerkingsfase oplossingen worden gekozen waarbij de negatieve effecten op natuur gecompenseerd worden én dat daarnaast de herinrichting benut wordt om nieuwe natuur te bewerkstelligen. We realiseren ons dat er buitendijks waarschijnlijk eenvoudiger meerwaarde te bereiken is dan binnendijks.

Binnendijks zal voor delen van het traject een ontwerp op perceelsniveau nodig zijn, ontwikkeld in samenspraak met de eigenaren en bewoners. Participatie en communicatie zijn hierbij sleutelwoorden. Voor de betrokkenen is nog onduidelijk welke gevolgen de dijkversterking voor hen heeft. Dit maakt onzeker en het roept emoties op. Dat de dijk veilig moet zijn en blijven staat buiten kijf. Een goed gesprek en een luisterend oor voor belanghebbenden is daarom essentieel. Een folder over wat kan en mag, zoals is benoemd in de digitale informatiebijeenkomst Salmsteke-Schoonhoven van vorige week, kan hier ook helpend zijn. In de planuitwerkingsfase ziet Water Natuurlijk graag terug hoe voorstellen van indieners al dan niet of onder voorwaarden gehonoreerd zijn. Hoogheemraad Els Otterman van Water Natuurlijk beaamde dat de onzekerheid voor bewoners enorm vervelend is. Tegelijkertijd kan dit echter niet anders vanwege de lange doorlooptijd van de planfase. Juist daarom wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om maatwerk te leveren en de keukentafelgesprekken te blijven voeren.

Water Natuurlijk is blij te weten dat iedereen die HDSR een zienswijze stuurt over de Sterke Lekdijk bedoeld voor het algemeen bestuur (AB) een ontvangst reactie van bestuurszaken krijgt. De zienswijzen zijn in deze fase geen formele zienswijzen in de juridische zin van het woord, maar de inhoud van alle reacties wordt zeer zeker serieus genomen. Alle inzenders worden actief benaderd door de betrokken ambtenaar. De mails en zienswijzes zijn ook onder de aandacht van het AB gebracht. Dit gebeurt zonder retouradres vanwege de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mochten de mailers dit wensen en antwoord wensen, stuur ons als Water Natuurlijk dan rechtstreeks een mail. Diegenen die het AB benaderd hebben met een zienswijze, kunnen er van verzekerd zijn dat Water Natuurlijk onze volksvertegenwoordigende werk serieus neemt.

De meeste mails en zienswijzes over de Sterke Lekdijk gaan over het feit dat men het niet eens is met de grondverwervingsstrategie die door het AB op 13 mei 2020 is aangenomen. Als reactie op de inbreng van onder meer Water Natuurlijk, is door HDSR voor de uitvoering van de grondverwervingsstrategie op 20 november 2020 een memo geplaatst in de digitale werkomgeving van het AB. Wij hebben er vertrouwen in dat deze voor mensen ingrijpende besluiten, zorgvuldig en consciëntieus worden uitgevoerd.

Wat het verzoek van Water Natuurlijk over het voorgestelde besluit in de Commissie SKK betreft: Dank voor het aanpassen van het tweede beslispunt. Water Natuurlijk gaat akkoord met het besluit dat aan het AB wordt voorgesteld, namelijk:

  1. het voorkeursalternatief voor de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis vast te stellen
  2. een bedrag ter grootte van € 1,1 mln. beschikbaar te stellen als synergiekrediet, e.e.a. overeenkomstig het AB-besluit van 16 december 2020.
Toon alle berichten in deze rubriek