Voorkeursalternatief Lekdijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis

De Lekdijk dient versterkt te worden zodat de dijk voldoet aan de nieuwe risiconormen. De 66 kilometer oudste dijk is in stukken geknipt voor die versterking. Het bestuursvoorstel over het voorkeursalternatief (VKA) dijkversterking Culemborgseveer – Beatrixsluis (CUB) kwam op 10 juni 2021 in de gecombineerde commissie. Uiteindelijk zal dit voorstel in de algemeen bestuursvergadering van 7 juli.

Agaath Dekker-Groen voerde namens de fractie Water Natuurlijk het woord. Ze gaf aan dat Water Natuurlijk de beschrijving per deelvak waardeert omdat deze informatief en uitgebreid genoeg is. De informatie over de keuze van VKA is wat summier. Hoe zijn de scores voor de verschillende criteria van de kansrijke varianten bijvoorbeeld vergeleken? Hoogheemraad Els Otterman verwees hiervoor naar de startnotitie. Hieronder een ingekorte versie van de spreektekst van Agaath.

Over drie onderwerpen heeft Water Natuurlijk opmerkingen en een vraag.

  1. Water Natuurlijk vindt het een goed plan dat het voorkeursalternatief alle ruimte biedt voor innovatieve oplossingen om in de planuitwerkingsfase te zoeken naar de technische maatregelen die optimaal bijdragen aan het realiseren van de projectdoelstellingen.

Wij vragen ons af of het gebruik van geotextiel wel milieuverantwoord is. We niet willen dat dit op termijn een bron blijkt van loslatende plastics. Goed dat de milieu-impact van geotextiel wordt meegenomen in de beoordeling én in de uitwerking van het voorkeursalternatief wordt meegenomen, welke wordt voorgelegd aan het AB.

  1. Daar waar grondoplossingen zijn ontworpen, kunnen deze worden gecombineerd met andere functies, zoals natuurinrichting en agrarisch medegebruik. Een voortzetting van huidig gebruik is mogelijk. “Wat we vreemd vinden, is dat integrale uiterwaard-ontwikkeling van alternatief 3 niet leidt tot positieve score op natuur.

Voor ons was het goed om te vernemen dat effecten van de voorlandverbetering in samenspel met de uiterwaardontwikkelingen in beeld worden gebracht én dat de voorkeur uitgaat naar een voorlandverbetering. Daarmee kunnen ook de negatieve effecten op natuur gecompenseerd worden en dat de herinrichting de mogelijkheid biedt om de negatieve gevolgen van een voorlandverbetering, zoals verstoring van huidige natuurwaarden, te compenseren met de realisatie van nieuwe natuur. Water Natuurlijk ziet graag dat met name de natuurfunctie in de uiterwaarden waar mogelijk wordt versterkt en dat de komende werkzaamheden aan de dijk een minimale impact op energie en materiaalgebruik. We zijn voorstander van het mogelijk maken en inzetten op emissieloze aanleg.

  1. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat het Omgevingskwaliteitsteam (OKT) er is en samenwerkt met het projectteam. De adviezen van het Omgevingskwalitietsteam lazen we met veel belangstelling. Fijn dat het werkt om de ruimtelijke kwaliteit en de verschillende belangen vanuit de 3-lagen aanpak en het ontwerpproces goed te bespreken. Water Natuurlijk hoort graag wat er met latere adviezen is gedaan bijvoorbeeld een aandachtskaart over meekoppelkansen als doorkijk naar de planuitwerkingsfase. Hoe gaat HDSR deze inzetten en komt dit nog in het AB?  Het team doet ook uitspraken die van groot belang kunnen zijn in de planuitwerkingsfase en bij de grondverwerving, zoals dat mogelijk kwaliteitswinst te behalen valt, dat in ‘De dijk als ecologisch verbindingslint’ mogelijk een antwoord te vinden is en dat de huidige dijkversterkingsoperatie een voortgaand verhaal is. Water Natuurlijk ziet graag dat wordt gewerkt op deze uitnodigende manier. 

Over de weg op de dijk benadrukt het OKT dat de maatvoering en inrichting van de dijk tot uitdrukking brengt dat de auto te gast is en dat dit ook in het kwaliteitskader stevig moet worden verankerd. In het bestuursvoorstel wordt een verbreding van de weg genoemd. Zoals ik in de consultatie over kansrijke oplossingen al zei, wordt de wegverbreding door bewoners als onwenselijk gezien en raadt Water Natuurlijk het ook af.

Tot slot: Van beslispunt 2 vindt Water Natuurlijk de formulering van de tekst niet helder.

Water Natuurlijk vindt het een goed idee dat het waterschap samen met de partners bekijkt waar we de rijke historie en het verhaal van de dijk zichtbaar en beleefbaar kunnen maken en de ecologie kunnen verbeteren. Het besluit dat het AB in december 2020 nam gaat hierover en  de inhoud is hetzelfde als in het huidige bestuursvoorstel. Water Natuurlijk stelt daarom voor de tekst van beslispunt 2 te vervangen door: een bedrag ter grootte van € 1,1 mln. beschikbaar te stellen als synergiekrediet in de planuitwerking, een en ander in lijn met het AB-besluit van 16 december 2020

Toon alle berichten in deze rubriek