Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke vastgesteld

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni kwam het Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke aan de orde. Voor Water Natuurlijk een belangrijk project in het kader van een Sterke Lekdijk. Wij willen niet alleen een sterke en toekomstbestendige dijk, maar ook een mooi landschap, meer biodiversiteit en schone recreatiemogelijkheden. De dijkversterking Salmsteke (zo’n 2 kilometer ten westen van Jaarsveld) is met prioriteit opgestart om parallel te lopen aan de planontwikkeling van de uiterwaard. Bij het uiterwaardproject Salmsteke Ontkiemt werkt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden nauw samen met de provincie Utrecht, de gemeente Lopik, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het recreatieschap de Stichtse Groenlanden. Water Natuurlijk is blij met deze brede samenwerking waarin het waterschap primair verantwoordelijk is voor de dijkversterking en de andere overheden en samenwerkingspartners verantwoordelijk zijn voor de natuur- en recreatieontwikkeling in de uiterwaarden.

Hoewel het dus de bedoeling is om de plantuitwerking van de dijk en uiterwaard integraal op te pakken, is dat nog niet zeker. Daarom is Water Natuurlijk van mening dat de te behalen combinatievoordelen, zoals de voorgenomen natuurlijk inrichting en herstel dijkputten in de dijkzone en verbeteringen voor fietsers en wandelaar,  beter geborgd moeten worden. Uit de zienswijzen die waren ingediend kwam naar voren dat omwonenden en gebruikers zich zorgen maken over uitbreiding horeca en toenemende overlast. Ook al gaat het waterschap daar niet over, het is wel van belang om hier in de verdere planuitwerking rekening mee te houden. Vandaar dat Harmke van Dam namens Water Natuurlijk vroeg om:

  1. In het besluit expliciet op te nemen, dat de inrichtingsmaatregelen in de dijkzone die bijdragen aan de maatschappelijke meerwaarde voor natuur, recreatie, landschap en verkeersoplossingen integraal uit te werken binnen de planuitwerkingsfase van het voorkeursalternatief.
  2. Bij de andere overheden en samenwerkingspartners aan te dringen dat hun deel van de uitwerkingen en besluiten aan blijft sluiten bij die van het waterschap.
  3. Het uitgewerkte projectplan voor versterking van dit Lekdijk-traject plus het uitwerkingsplan voor de uiterwaarden vervolgens integraal ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen en daarna ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten.
  4. In lijn met het advies van het Team Omgevingskwaliteit Sterke Lekdijk, in samenwerking met de provincie en andere samenwerkingspartners, te komen tot een bestuursvoorstel natuurkwaliteit met betrekking tot de hele Sterke Lekdijk.

De hoogheemraad deed die toezegging en beloofde er in een speciale bijeenkomst over de Sterke Lekdijk op 4 september nader op in te gaan. Harmke: “wij hebben er vertrouwen in dat de ambitie van Water Natuurlijk dat dit project een inspirerend kan zijn voor de hele Lekdijkvesterking . Water Natuurlijk staat voor een Lekdijk die veilig, aantrekkelijk, klimaatbestendig, duuzaam is en zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde heeft.”

Heeft u zelf ideeën, wensen, suggesties of vragen over de Lekdijk? Water Natuurlijk hoort ze graag! Stuur een mail naar de fractie via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com

 

Toon alle berichten in deze rubriek