Voorkeursalternatief versterking Lekdijk traject Salmsteke – Schoonhoven vastgesteld

De Lekdijk voldoet niet meer helemaal aan de veiligheidsnormen zoals in 2017 in de Waterwet vastgelegd. Klimaatverandering, gewijzigde inzichten en steeds meer kennis van het fenomeen ‘piping‘ maken dat de Lekdijk versterkt moet worden . Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft in totaal 66 kilometer Lekdijk dat versterkt moet worden. Voor het traject Salmsteke – Schoonhoven (SAS) is de verkenningsfase hoe de versterking moet plaatsvinden nu afgesloten met het vaststellen van het Voorkeursalternatief (VKA) in het algemeen bestuur van 6 oktober.

Water Natuurlijk waardeert de informatie die beschikbaar is gesteld over het traject naar Voorkeursalternatief (VKA) Salmsteke-Schoonhoven (SAS). Agaath Dekker-Groen gaf de complimenten aan de organisatie en de breed samengestelde werkgroep met belanghebbenden. Dat zij eensgezind tot het VKA kwamen, is voor de fractie een belangrijke aanwijzing dat het VKA zorgvuldig is opgesteld en de verschillende belangen zijn afgewogen. Tijdens de Dijkdriedaagse spraken de deelnemers waaronder een  Water Natuurlijk-fractieleden verschillende bewoners. Eén van de bewoners vertelde te vrezen dat zijn fruit- en notenbomen onnodig gekapt worden. Op vragen van Water Natuurlijk  antwoordde hoogheemraad Otterman dat er maatregelen worden gekozen om zoveel mogelijk bomen te behouden. Er is een landschappelijk kwaliteitskader  voor de Lekdijkversterking vastgesteld, waarin elementen als cultuurhistorie, natuurwaarde, biodiversiteit een belangrijke rol spelen. Verder is bepaald in het communicatieplan dat er zoveel als mogelijk is, in overleg met de belanghebbende wordt besloten. Is het soms toch nodig dat een of meerdere bomen moeten worden gekapt dan volgt compensatie.

In de vergadering kwam de grondverwervingsstrategie wederom ter sprake. Water Natuurlijk heeft vertrouwen in de wijze waarop HDSR de belangen van grondeigenaren meeneemt en is blij met de mogelijkheid tot verlenging van de huurovereenkomst, waar we in de commissie om vroegen.

De renovatie van De Heul kan meegekoppeld worden met de dijkversterking. Agaath Dekker-Groen noemde dat er kan worden ingezet op het verkrijgen van subsidies hiervoor bij bijvoorbeeld verenigingen of stichtingen die zich richten op behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Het monument krijgt een prominentere positie in de omgeving doordat wandelroutes worden verbeterd. Water Natuurlijk ziet graag dat er voor de wandelaar ook informatie beschikbaar komt over de geschiedenis van de Heul. Dit kan op een informatiepaneel bij het rustpunt ter plekke maar wellicht kan ook in het Dijkhuis te Jaarsveld of in gemaal de Koekoek waar al een rondleidingen en excursies worden gegeven.

Water Natuurlijk stemde in met de beslispunten uit het bestuursvoorstel om het VKA vast te stellen en  € 1.250.000,- beschikbaar te stellen uit het synergiekrediet.

Agaath Dekker – Groen

Toon alle berichten in deze rubriek