Water in het nieuwe coalitieakkoord

Door zowel de Unie van Waterschappen, Netwerk Aquathermie, HDSR, het Platform Slappe Bodem als een aantal Water Natuurlijk bestuursleden is de afgelopen weken gereageerd op het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen was in dit filmpje positief over het feit dat in het coalitieakkoord staat dat water en bodem leidend zijn voor ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie en klimaatbestendige nieuwbouw.  Ook toonde hij zich verheugd dat de aanpak van de stikstofcrisis gekoppeld is aan de waterkwaliteit. Er blijven wel zorgen over de uitvoering door alle decentrale overheden wat betreft doorzettingsmacht en geld. De complete reactie van de Unie van Waterschappen is hier te lezen.

Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt in dit coalitieakkoord aquathermie genoemd, In het regeerakkoord staat een klimaat- en transitiefonds van €35 miljard voor de komende tien jaar dat helpt om de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen. Zo’n fonds kan helpen toepassing van aquathermie van de grond te krijgen.

Het Platform Slappe Bodem ziet aanknopingspunten, maar is niet helemaal tevreden met het coalitieakkoord. Weliswaar wordt bodemdaling genoemd in verband met de funderingsproblematiek en vindt men het ook goed dat water en bodem leidend zijn in de ruimtelijke ordening – maar van een nationale aanpak zoals het Platform bepleitte is (nog) geen sprake.

Dijkgraaf Jeroen Haan van HDSR, tevens nieuw bestuurslid waterveiligheid bij de Unie van Waterschappen, ziet het coalitieakkoord als een eerste stapHet waterschap blijft natuurlijk werken aan schoon en voldoende water, veilige dijken en droge voeten. Maar het is goed om te zien dat er op landelijk niveau veel aandacht is voor water en klimaatadaptatie. Als waterschap hebben we veel kennis en uitvoeringskracht om Nederland klimaatbestendig te maken. Daarbij is een goede samenwerking tussen het Rijk en de decentrale overheden wel cruciaal. We nemen graag onze verantwoordelijkheid en staan klaar om aan de slag te gaan. Dat kan alleen met evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, bijvoorbeeld door wetgeving te toetsen op uitvoerbaarheid. Vervolgens is een gezamenlijke aanpak in de regio noodzakelijk.”

Een aantal bestuursleden van Water Natuurlijk door het hele land hebben gekeken naar het coalitieakkoord en scores toegekend over de mate waarop de onderwerpen terugkomen in het coalitieakkoord. Uiteindelijk komen deze scores in een ‘waterrad’ voor de overzichtelijkheid en zullen ze worden gepubliceerd op website van Water Natuurlijk. Het komt echter neer op de hoogste scores voor ruimte voor water, klimaat (landelijk en stedelijk) en circulair werken. Maar slechte scores voor schoon water, aanpak droogte en geborgde zetels.

De conclusie lijkt te zijn: een aantal positieve en goede punten, veel aanknopingspunten – maar alles staat en valt met een goede uitwerking en voldoende middelen voor de uitwerking.

 

Toon alle berichten in deze rubriek