Water Natuurlijk, HDSR en mollenbestrijding

Op 6 december 2019 heeft Agaath Dekker-Groen namens de fractie Water Natuurlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college over de bestrijding van mollen op de dijken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Aanleiding voor de vragen over mollenbestrijding in het gebied van het waterschap was het onderzoek van Deltares  dat uitwees dat het
graven van mollen in de dijken lang niet zo schadelijk is dan eerder gedacht. Dieren doden zonder noodzaak vindt Water Natuurlijk niet acceptabel. Daar komt bij dat de bestrijding 275,- euro per kilometer dijk kost. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat het college bekend is met het betreffende onderzoek van Deltares. Dit onderzoek is naast de Digigids een onderdeel van het huidige wettelijke beoordelingsinstrumentarium dat door HDSR wordt gebruikt. HDSR vangt mollen weg op percelen die in eigendom zijn van het waterschap en die liggen op of aan de primaire waterkering, als dit noodzakelijk is voor het functioneren van de waterkering. Met bestrijding wordt gestart als er na inspectie blijkt dat er te veel mollen aanwezig zijn en de erosiebestendigheid van de grasmat in gevaar komt, dan wel dat er een kans op uitspoelen van zand bestaat.

In 2019 zijn alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inspectie van de dijk (waaronder de gebiedsbeheerders) opgeleid en gediplomeerd als dijkinspecteur conform de landelijke leidraad. HDSR voert drie keer per jaar een dijkschouw uit op percelen die het waterschap in gebruik heeft
uitgegeven (en op percelen die in eigendommen zijn van derden). Bij deze schouw wordt de Digigids gevolgd. Als het conform de Digigids en dus de leidraad noodzakelijk is om de aanwezige mollen te bestrijden dan wordt de gebruiker of eigenaar daartoe verzocht en uiteindelijk gesommeerd.

Toon alle berichten in deze rubriek