Water Natuurlijk Regio West zet stap richting splitsing

Nieuws vanuit de partij:

Gaan de leden van Water Natuurlijk in de vijf waterschappen in Regio West verder in afdelingen per waterschap? Tijdens de regionale ledenvergadering van 9 november zetten ze de eerste stappen. En ze hebben er zin in.

Door Tjark Reininga

Kort voor de zomer bracht de Commissie Beugelink haar advies over de organisatie van Water Natuurlijk uit: professionalisering van de landelijke organisatie en oriëntatie op de afzonderlijke waterschappen moeten de partij gereed maken voor de waterschapsverkiezingen van 2023. Deze ontwikkelingen moeten in 2020 hun beslag krijgen.

Ook in Regio West is het denken over de organisatie van Water Natuurlijk op gang gekomen. De rommelige gang van zaken rond de kandidaatstelling en het teleurstellende zetelverlies heeft leden in Waterschap Hollandse Delta aangezet tot het aanhalen van de contacten met de achterban. Die achterban zoeken ze vooral in het groene middenveld in het waterschap. Een initiatiefgroep heeft het landelijk bestuur intussen verzocht handelen als zelfstandige afdeling mogelijk te maken; ze beroept zich daarbij mede op de Commissie Beugelink. Ook in Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is de vorming van een eigen afdeling ter hand genomen.

Tijdens de ledenvergadering van Regio West bleek, dat ook in de andere waterschappen in de regio (Rijnland, Delfland en De Stichtse Rijnlanden) gezocht wordt naar instrumenten om de bestuurders meer met de achterban te verbinden. En daarbij niet alleen de leden van Water Natuurlijk tot die achterban te rekenen, maar (veel) breder te denken. Regio West is dan wellicht geografisch en waterbeheerskundig te groot en te divers, en opsplitsing van de activiteiten over de waterschappen ligt voor de hand. Een paar fracties gaf daarbij al wel aan, dat voortgang niet van hen alleen verwacht mag worden. En doordat waterschapsgrenzen niet overal met andere bestuurlijke grenzen samenvallen, blijft het nuttig contacten met leden in naburige waterschappen te onderhouden.

Verder keurde de ledenvergadering het jaarverslag over 2018 goed en stelde een sobere begroting vast voor 2020; daarbij werd wel aangegeven dat extra middelen nodig zijn om de ontwikkelingen in de waterschappen mogelijk te maken. Daarna zetten de aanwezigen zich enthousiast aan een energy game rond de voorziening van hernieuwbare energie voor de Regio Den Haag – Rotterdam. De inzet daarvan? De rol die waterschappen kunnen spelen bij het realiseren van energie-neutrale regio’s.

Toon alle berichten in deze rubriek