Waterschapsbelasting moet eerlijker verdeeld worden

Een gezin met een eigen woning in een gemeente gaat volgend jaar gemiddeld minder dan een euro meer aan waterschapsbelasting betalen. Zij gaan dan gemiddeld 353 euro betalen

De. stijging van de belasting is minder dan bij veel andere waterschappen. Diederik van der Molen geeft aan dat de kosten van het beheer van het watersysteem toenemen. “Veiligheid, het voorkomen van wateroverlast en zorgen voor voldoende water worden duurder als gevolg van het grilligere weer door de verandering van ons klimaat. Verder hebben we steeds meer aandacht voor de leefomgeving. We werken er naar toe om energieneutraal te worden en we hebben aandacht voor biodiversiteit.” Doordat het Hoogheemraadschap bespaart op kosten voor de zuivering van het afvalwater, blijft de totale belasting van een gezin nagenoeg gelijk.

Water Natuurlijk is als coalitiepartij er best wel trots op dat de stijging van de belasting beperkt blijft. Diederik: “Het Hoogheemraadschap loopt op veel fronten voorop. Zo starten we met proefprojecten om bij de zuivering van afvalwater ook stoffen te verwijderen, zoals resten van geneesmiddelen. Je kunt niet verwachten dat je dat allemaal bij de gebruiker kunt oplossen, de stoffen horen niet thuis in het milieu en dus is het goed dat we ze er uit gaan halen.”

Toch valt er nog wel wat te verbeteren. Het aandeel van de totale belastingopbrengst komt voor een steeds groter deel terecht bij burgers. Het aandeel van agrariërs en bedrijven neemt juist af. “Voor een deel is dat logisch als je bedenkt dat er meer inwoners komen en de hoeveelheid agrarische grond afneemt. Maar je kunt het eigenlijk niet uitleggen als je kijkt naar wie profijt heeft van het werk van de waterschappen.” Het komt namelijk ook doordat woningbezitters betalen op basis van de WOZ waarde en die is flink gestegen als gevolg van krapte op de woningmarkt. Ook ten opzichte van die van bedrijven. Bij de gemeentelijke belasting kan daarvoor worden gecorrigeerd, bij de belasting van de waterschappen niet.

Een agrarisch bedrijf betaald veel meer dan een gezin, namelijk gemiddeld bijna 5000 euro per jaar. Zij profiteren ook veel meer van het werk van het waterschap. Agrariërs betalen vooral op basis van het aantal hectares grond, dus de stijging van de grondprijs komt niet terug in de bijdrage aan de belastingopbrengst. Dat is niet consequent, volgens Water Natuurlijk. “Bovendien zouden wij agrariërs die goed rekening houden met het milieu en het welzijn van dieren, graag willen bevoordelen boven de zeer intensieve landbouw. Dat kan nu niet en zij zijn zelfs in het nadeel als de opbrengst per hectare door een extensievere werkwijze lager ligt”.

Om de lasten eerlijker te verdelen is aanpassing nodig van landelijke regels. De waterschappen hebben samen unaniem voorstellen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neergelegd, waarbij meer recht wordt gedaan aan uitgangspunten als ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de profijthebber betaalt’. Helaas staat het proces al een tijd stil na een interventie van VNO-NCW. Daarbij worden oneigenlijke argumenten gebruikt, zoals dat vertegenwoordigers van bedrijven niet tijdig zouden zijn betrokken. Dat zet het goede proces van de Unie van Waterschappen en daarmee de waterschappen in het algemeen onterecht in een negatief daglicht. Water Natuurlijk betreurt dat en zet stevig in aanpassing van het belastingstelsel. Diederik: “Dat is echt nodig. Door de verandering van het klimaat en de eisen aan de zuivering van afvalwater zullen de kosten in de komende jaren stijgen. Het is belangrijk dat er solidariteit is én ieder een redelijke bijdrage levert.”

Woensdag publiceerde de lokale Biltse krant de Vierkant een interview met fractielid Diederik van der Molen. Het artikel vindt u boven dit bericht.

Toon alle berichten in deze rubriek