Baggeren in Delfland

Een van de minst sexy onderwerpen van een waterschap is baggeren. Bagger zit onder in de sloot, is vies en het stinkt. Baggeren is echter noodzakelijk om de watergangen niet te laten dichtslibben en de doorstroming mogelijk te maken. Baggeren kan ook worden gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren. In de waterbodems in Delfland zitten veel voedingsstoffen die zijn afgespoeld van weilanden, stedelijk gebied en kassen en er eigenlijk niet in thuishoren. Door opwoelen lossen ze in het water op en belemmeren een goede kwaliteit van het water. Ook kunnen er giftige stoffen in zitten die niet goed zijn voor het leven in de sloot.

Soms wordt er onnadenkend gebaggerd en gaan er vissen dood die niet snel genoeg weg kunnen komen. Als er op verkeerde momenten in het jaar wordt gebaggerd kunnen ook salamanders en kikkers (amfibieën) en kwetsbare waterplanten te veel schade ondervinden.

Met bagger moet ook zorgvuldig worden omgegaan. Bagger met te veel giftige stoffen mag niet op de kant worden gelegd maar moet verantwoord worden afgevoerd naar een stortplaats.

Water Natuurlijk Delfland heeft over dit onderwerp een aantal vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Delfland en stelt onder meer voor een baggernota te maken waarin dit allemaal voor de burgers duidelijk wordt uitgelegd.

 

Schriftelijke vragen baggerbeleid in Delfland def

Toon alle berichten in deze rubriek