Bodemdaling: kansen voor natuur-inclusieve landbouw

 

 

Bodemdaling is een belangrijk thema ook voor Water Natuurlijk. We hebben in de afgelopen bestuursperiode het bestuur concrete voorstellen voor gedaan.

Bodemdaling wordt in veenweidegebieden veroorzaakt doordat de veenweidegrond verbrandt, als die blootgesteld wordt aan de lucht. Je kunt dat voorkomen door de grond te vernatten. Maar dan wordt het voor boeren moeilijker om koeien te houden en zware machines op het land te laten werken. Waterschappen ondersteunen de boeren door het waterpeil te verlagen, maar dat betekent dat het veen weer verder verbrandt en de bodem weer verder daalt. Door gebouwen en wegen zakt de bodem nog verder in, meteen snelheid van 1 cm per jaar. Bovendien komt door de verbranding CO2 vrij: elke hectare landbouwgrond stoot evenveel uit als een auto die 150.000 tot 200.000 kilometer rijdt – en dat elk jaar!

Bodemdaling is een probleem waar we van wegkijken, omdat oplossingen verschrikkelijk duur zijn. Ordegrootte 22 miljard. Een duivels dilemma dus.

Maar wegkijken lost het probleem niet op. De waterschappen kunnen het peil niet blijven verlagen voor de boeren. Er zijn al veel initiatieven van boeren die het heft in eigen hand hebben genomen door zelf hun grond te ontwateren. De echte oplossing is natuurlijk dat we terug gaan naar een natuur-inclusieve landbouw ofte wel biologisch boeren of natte teelten. Biologisch boeren is sowieso beter voor de weidevogels en de bodem. We laten de boeren niet stikken: groenblauwe diensten van boeren moeten worden betaald!

Toon alle berichten in deze rubriek