Nieuwsbrief 27 mei 2021

Geborgden op de rem bij verbeteren zwemwaterkwaliteit 

Gezond zwemwater is voor de inwoners van Delfland van groot belang. Water Natuurlijk is dan ook blij met het afwegingskader zwemwater waarin het college duidelijk aangeeft wat de taken van alle partijen zijn en hoe we als waterschap onze verantwoordelijkheid nemen en ook anderen aanspreken.

De geborgde fracties van agrariërs en bedrijven vroegen echter in de Verenigde Vergadering van donderdag 27 mei samen met ChristenUnie/SGP om uitstel van de behandeling. Zij willen dat Delfland alleen in actie komt bij voldoende cofinanciering en vooral niet te veel zelf het initiatief neemt. Dat is op zich geen onbekend standpunt van deze fracties, wat ze prima in een motie of amendement naar voren hadden kunnen brengen. Dat lieten zij echter na en in plaats daarvan zetten ze er dus op in om het hele agendapunt vooruit te schuiven naar een volgende VV. Daarvoor kregen ze helaas de ruimte van de meerderheid van de Verenigde Vergadering. Alleen de fracties van PvdA, CDA en Natuur en de hoogheemraden zelf stemden met Water Natuurlijk voor het nu bespreken en vaststellen van het afwegingskader, terwijl het in de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit van 11 mei uitgebreid is behandeld en van de ruime meerderheid een positief oordeel had gekregen.

We zetten ons er voor in en hopen dat deze door de meerderheid van de VV gedoogde uitstel manoeuvre van de geborgde zetels niet zal leiden tot vertraging in de concrete aanpak om het buiten zwemmen in ons gebied aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken.

 

Gelukkig was er voor veel andere goede voorstellen wel unanieme steun in de Verenigde Vergadering. Zo wordt het gemaal Dorppolder in Schipluiden energiezuinig en visvriendelijk gerestaureerd, met respect voor natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Naast biodiversiteit is aquathermie toegevoegd als belangrijk thema in de Watervisie van Delfland, waarmee slagvaardig invulling wordt gegeven aan een deel van de uitdagingen in de Regionale Energiestrategie. Met de opgave om in 2025 energieneutraal te zijn is Delfland al hard aan de slag en daar worden met de investering in serievergisting op de zuivering Harnaschpolder volgende stappen in gezet. Tenslotte heeft ook de ambitieuze strategie voor de circulaire waterketen van harte onze instemming.

 

 

Toon alle berichten in deze rubriek