Nieuwsbrief 4 juli 2019 – aandacht door Water Natuurlijk voor natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke gemalen en duurzame slibverwerking

Op 4 juli 2019 vergaderde het algemeen bestuur van Delfland. In deze Verenigde Vergadering heeft Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke gemalen en duurzame slibverwerking.

Nieuwe landelijke Jeugddijkgraaf komt uit Delfland

Aan het begin van de bijeenkomst werd een nieuwe landelijke jeugddijkgraaf geïnstalleerd. Water Natuurlijk feliciteert de Delflandse Jiska Taal uit Hoek van Holland met haar benoeming tot jeugddijkgraaf van Nederland. We wensen haar veel succes met haar missie om het waterbewustzijn onder jongeren aan te wakkeren.

Verbreding Boomawatering natuurvriendelijker

Op initiatief van AWP en Water Natuurlijk is gesproken over het natuurvriendelijker aanpakken van de verbreding van de Boomawatering te Monster. De verbreding van deze smalle watergang is nodig om het water bij forse regenbuien beter af te kunnen voeren. We zijn verheugd met de toezegging van hoogheemraad Koop om de overgang van water naar land te verzachten en bij deze en vergelijkbare werken de kansen voor natuur te benutten. Onze motie hierover werd door het college overgenomen. We rekenen er op dat ook bij toekomstige plannen op deze wijze “werk met werk” gemaakt kan worden.

Gemalen moeten visvriendelijk zijn

Water Natuurlijk bepleit een dergelijke bredere blik ook bij de aanpassing van gemalen. Nu moest bij de technische aanpassing van het gemaal “Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder”, die nodig is om een groter hoogteverschil te kunnen overbruggen, in de voorafgaande commissievergadering gevraagd worden naar de visvriendelijkheid van de voorgestelde oplossing. Wij willen dat er bij alle toekomstige voorstellen voor gemalen op voorhand aandacht is voor de visvriendelijkheid.

Pleidooi voor duurzame slibverwerking

Tenslotte zijn we blij met de toevoeging in de brief aan de organisatie voor de Gemeenschappelijke Slibverwerking om het belang van het realiseren van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en het terugwinnen van grondstoffen uit slib kracht bij te zetten.

Toon alle berichten in deze rubriek