Nieuwsbrief april 2020

Delfland zet stappen voor klimaat en biodiversiteit

Water Natuurlijk is enthousiast over de unanieme steun in de VV voor het Uitvoeringsplan energieneutraal Delfland. In de vorige bestuursperiode heeft Water Natuurlijk met een motie aan het begin gestaan van een actievere aanpak. Nu is er een ambitieus investeringsplan aangenomen met zodanige maatregelen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie dat Delfland in 2025 tenminste energieneutraal kan zijn. Hiermee wordt een voortvarende tussenstap gezet naar een klimaatneutraal waterschap.
Ook blij zijn we met het voorstel voor een duurzaam nieuw gemaal in de Commandeurspolder in Midden-Delfland waarbij de cultuurhistorische en landschappelijke belangen goed meegewogen worden. Bij dit gemaal en ook bij de renovatie van het gemaal Dijkpolder te Maasland zullen visvriendelijke pompen worden geplaatst. Voor het onbelemmerd kunnen migreren van vissen tussen boezem en polder is dat echter niet voldoende. Onze hoogheemraad Marcel Belt heeft dan ook aangekondigd nog voor de zomer met plannen voor vier nieuwe vispassages te komen.
Een ander VV-besluit dat de biodiversiteit ten goede komt is het bij groot onderhoud en verbeteringen waar mogelijk bloem- en kruidrijk inrichten van waterkeringen. Ook bij de genomen peilbesluiten is wat ons betreft voldoende aandacht voor natuurontwikkeling en waterberging, met als goed voorbeeld de Kralingerpolder in de gemeente Westland waar de zuidplas van het Kraaiennest op basis van het Weidevogelpact wordt ingericht als foerageergebied voor waadvogels als grutto en tureluur.
Minder blij zijn we met de constatering dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen niet lang meer mee kan. We hebben onze verbazing uitgesproken dat dit inzicht er een jaar geleden bij de plannen voor een zoetwaterfabriek kennelijk nog niet was. We wachten de verkenning van maatregelen voor de korte en de lange termijn met belangstelling af en gaan ervan uit dat de investeringen voor de zoetwaterfabriek daarin een plek krijgen. Voor Water Natuurlijk zijn klimaatrobuustheid, een gunstige energiebalans, circulariteit en duurzaamheid onmisbare randvoorwaarden om te komen tot een daadwerkelijk toekomstbestendige zuivering.
Tenslotte heeft Water Natuurlijk met enkele andere fracties in de VV van 23 april gevraagd om voor de voormalige werklocatie in Kijkduin niet alleen te kijken naar verkoop maar ook zelf alternatieve invulling, goed passend in het kwetsbare duingebied, te onderzoeken. We constateren met genoegen dat een deel van het buitenterrein hoe dan ook wordt teruggegeven aan de natuur en zetten de gedachtewisseling over het pand en de rest van het terrein graag voort in de commissie.

Toon alle berichten in deze rubriek