Nieuwsbrief februari 2020

De Verenigde Vergadering van Delfland heeft op 13 februari unaniem ingestemd met de Beleidsnota Exoten.

Hierin wordt de aanpak beschreven van exotische plant- en diersoorten die een gevaar kunnen vormen voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit, het watersysteem en de waterkeringen binnen Delfland. Water Natuurlijk steunt deze aanpak die, afhankelijk van de ernst van de situatie en beschikbare maatregelen, gericht is op het voorkomen, bestrijden, beheersen of accepteren van exotische plant- of diersoorten. Voorbeelden zijn woekerende waterplanten, Aziatische duizendknoopsoorten en Amerikaanse rivierkreeften. Deze exoten kunnen het biologisch evenwicht verstoren, natuurschade veroorzaken en inheemse plant- en diersoorten verdringen. Water Natuurlijk heeft bepleit om de zorgplicht die Delfland vanuit de Wet Natuurbescherming heeft voor de inheemse flora en fauna proactief in te vullen en is tevreden dat dit nadrukkelijk is opgenomen. Indien nog geen goede bestrijdingsmethoden beschikbaar zijn levert Delfland samen met andere overheden en kennisinstituten een actieve bijdrage aan onderzoek en kennisontwikkeling

Toon alle berichten in deze rubriek