Nieuwsbrief september 2020

Water Natuurlijk is blij met de unanieme steun van de Verenigde Vergadering voor de ambitieuze strategie voor de aanpak van microverontreinigingen. Microplastics, medicijnresten en zeer zorgwekkende stoffen als PFAS horen niet in het oppervlaktewater! Ze bedreigen de doelstelling voor gezond, schoon en levend water in heel Delfland en moeten daarom worden teruggedrongen. In de commissievergadering heeft Water Natuurlijk de nadruk gelegd op preventie, door voorkomen van lozingen en saneren van riooloverstorten.

Daarnaast zijn concrete stappen bij onze afvalwaterzuiveringsinstallaties nodig, zodat medicijnresten en andere microverontreinigingen niet meer in het effluent komen en de circulaire ambitie kan worden waargemaakt. Het doet ons goed dat Delfland niet schuwt om voorop te lopen in de waterschapswereld en een voortrekkersrol wil vervullen in werken aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Water Natuurlijk heeft ook van harte ingestemd met noodzakelijke investeringen in de kwaliteit en veiligheid van de waterketen en de aanleg van natte ecologische zones.

Toon alle berichten in deze rubriek