Programma Verkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor de waterschappen. De volgende verkiezingen zijn in 2023. Bekijk hier het filmpje om te zien waarom het belangrijk is dat u op Water Natuurlijk stemt:

Duurzaam waterbeheer is urgent. Immers water is essentieel voor de kwaliteit van ons leven en onze leefomgeving. Door klimaatverandering staat water onder druk: er is of te veel of te weinig water. Ook staat onze leefomgeving onder druk: er is sprake van vervuiling, verdroging, vermesting, verzuring, verzilting en verstedelijking. De biodiversiteit gaat achteruit evenals de kwaliteit van onze landschappen en ecosystemen. Daar kunnen we wat aan doen en een duurzaam waterbeheer is een deel van de oplossing. Dat is de ambitie van Water Natuurlijk: een duurzaam beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten- nu en in de toekomst – goed toeven is.

Verkiezingsprogramma 2019-2023

De leden van Water Natuurlijk Delfland hebben het verkiezingsprogramma voor het waterschap Delfland vastgesteld op 19 december 2018. Klik op onderstaande link om het programma te bekijken:

Verkiezingsprogramma WN Delfland 2019 – 2023 cor

U kunt hier lezen wat de belangrijkste thema’s zijn.

Thema 1   Gezondheid: Schoon en gezond water

Wat veel mensen niet weten: water komt schoon ons gebied in en verlaat het gebied vervuild. Water Natuurlijk vindt dat dit niet kan! Medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, meststoffen, drugsafval, plastic en afval van de industrie horen niet thuis in het water. Water Natuurlijk wil voorkomen dat deze stoffen in het water terecht komen: aanpak bij de bron! Samenwerking, innovatie en het sluiten van kringlopen zijn nodig om de vervuiling terug te dringen.

Thema 2   Natuur: Schoon en gezond water voor mensen, dieren en planten

Water is belangrijk voor de natuur, denk aan sloten, plassen, moerassen en stadsgrachten. Door bijvoorbeeld verstedelijking, industrialisering, intensivering van land- en tuinbouw staat de biodiversiteit onder druk en is het bodemleven verschraald. Water Natuurlijk wil dit stoppen en natuur herstellen, zodat de ijsvogel, de otter, de paling, de snoek, de grutto, de gele lis, het duinviooltje, de libellen, dagvlinders, bijen en vele andere soorten de ruimte hebben om te groeien en bloeien.  En de bewoners hiervan kunnen genieten.

Thema 3   Recreatie: Plezier beleven aan Water

Waterschap Delfland bezit veel grond, zoals dijken en paden langs sloten en andere watergangen. Water Natuurlijk wil dat dit, op verantwoorde schaal, toegankelijk is voor recreanten zoals vissers, wandelaars en fietsers. En hetzelfde geldt voor het water: water om in te zwemmen of op te varen of te schaatsen. Tevens wil Water Natuurlijk het eeuwenoude unieke polderlandschap behouden en verbeteren.

Thema 4   Kosten en baten: Evenwicht tussen lusten en lasten

Van oudsher heffen waterschappen belastingen om Nederland droog, schoon, veilig en leefbaar te houden. Delfland heeft een hoog belastingtarief o.a. vanwege de lage ligging van het gebied. Door klimaatverandering en hogere eisen aan de waterkwaliteit is een tariefverhoging onvermijdelijk. Water Natuurlijk wil dat de lasten voor de inwoners betaalbaar blijven, dat de vervuiler betaalt voor het schoonmaken van het water en dat de gebruiker betaalt naar gebruik. Voor de laagste inkomens pleit Water Natuurlijk voor een lager tarief of kwijtschelding van de zuiveringsheffing. En Water Natuurlijk wil dat het waterschap verantwoording aflegt voor elke euro die ze uitgeeft.

Thema 5   Ruimtelijke inrichting en klimaatadaptatie: Water als ordenend principe

Vanwege het enorme tekort aan woningen wordt er veel gebouwd in het gebied van Delfland. Water Natuurlijk vindt dat er voldoende ruimte moet zijn voor water en groen in woonwijken, bedrijfsterreinen en glastuinbouwgebieden. Meer water in steden en dorpen zorgt voor verkoeling en maakt onze omgeving mooier: water zou leidend moeten zijn voor de ruimtelijke inrichting. Dit voorkomt dat er later veel tijd, geld en inspanning nodig is om droge voeten en het water schoon te houden.              Water Natuurlijk maakt zich ook sterk voor een evenwicht tussen de belangen van landbouw, bodem, water en natuur bij het peilbeheer met natuurlijk peilbeheer als uitgangspunt.

Thema 6   Water Natuurlijk Veilig: Veiligheid en betrouwbaar(heid?)

De waterschappen zorgen voor waterveiligheid; ze beschermen ons tegen overstromingen en wateroverlast. Dat doel staat uiteraard niet ter discussie, maar Water Natuurlijk vindt dat er bij de aanpak meer rekening kan worden gehouden met natuur en landschap, bijvoorbeeld door te bouwen en mee te bewegen met de natuur. Dijken en kades hebben ook een cultuurhistorische, recreatieve en natuurwaarde. Die waarden kunnen worden gerespecteerd bij de aanpak van waterveiligheid. Water Natuurlijk is voor multifunctioneel gebruik en laat zich daarbij ook inspireren door de natuur.

Thema 7   Energie en grondstoffen: duurzaam en circulair

Water Natuurlijk ziet afvalwaterzuivering als een grondstoffenfabriek. Grondstoffen als fosfaat kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt. Uit de zuivering kan warmte worden gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Niet alleen in afvalwater zit energie, ook uit het water van kanalen en grachten kan energie worden gewonnen. De Waterschappen zelf kunnen een forse bijdrage leveren aan het verminderen van Co2 en het voorbeeld geven. Water Natuurlijk streeft er naar dat Delfland in 2025 energieneutraal is en daarna energie gaat leveren. Ook dat in 2030 de water- en stoffenkringlopen zijn gesloten. Dat is zowel goed voor het milieu, het klimaat en onze portemonnee.

Thema 8   Stad en platteland: iedereen water bewust

Water is belangrijk voor ons leven en onze leefomgeving. In een laaggelegen en waterrijk gebied als Delfland zouden mensen zich beter moeten realiseren dat we kwetsbaar zijn voor overstromingen, vervuiling en verdroging, zeker nu de veranderingen in ons klimaat meer en meer zichtbaar worden. Duurzaam waterbeheer is essentieel voor een veilige en gezonde leefomgeving. Zowel bewoners als bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen om waterbeheer duurzamer te maken, bijvoorbeeld door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Water Natuurlijk werkt aan een betere bewustwording, staat voor een waterbeheer dat rekening houdt met iedereen en waaraan iedereen een steentje bij kan dragen.

Thema 9   Duurzaam waterbeheer: Balans tussen economie en ecologie

Water wordt op veel manieren gebruikt; voor drinkwater, voor voedsel of land- en tuinbouw, voor de industrie. Om het waterbeheer duurzaam te maken zijn investeringen en innovaties nodig evenals oog voor de lange termijn. Samenwerking met de drinkwaterbedrijven, de agrarische sector en het bedrijfsleven heeft topprioriteit om de waterkringlopen bij kassen en in de industrie te sluiten. Waterbewust ondernemen is in het belang voor het bedrijfsleven, de bewoners en de natuur.

Thema 10 Verbinding en transparantie: Het waterschap is van ons allemaal

Waterschappen zorgen voor droge voeten door beheer van het watersysteem en schoon water door water te zuiveren en de sloten te onderhouden. Water Natuurlijk vindt het belangrijk hoe waterschappen dat doen en wil bewoners, organisaties en overheden in het gebied Delfland betrekken bij het vinden van de beste duurzame oplossing, met oog voor natuur, milieu en landschap. Het waterschap als verbinder van de verschillende actoren en belangen. Niet alleen bij het maken van plannen, maar ook bij de uitvoering.

Thema 11  Innovatie: Innovatief voor nu en de toekomst

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze eigen veiligheid en gezondheid en die van flora en fauna. Om duurzaam te zijn, waterveiligheid te garanderen en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten zijn innovatieve methoden en samenwerking noodzakelijk. Samenwerking om de effecten van klimaatverandering te verkleinen en innovatie om nieuwe oplossingen te vinden. Water Natuurlijk wil ruimte om te experimenteren. En omdat het klimaat niet bij de grenzen van Delfland stopt, wij onze kennis willen delen en leren van anderen, vraagt dit om (internationale) samenwerking.

Toon alle berichten in deze rubriek