Actie in Veenweidegebied beter dan twijfelen, onderzoeken en afwachten

Op 25 januari jl. verscheen in Binnenlands Bestuur het artikel “Groningse toestanden in Friesland” over bodemdaling in het Veenweidegebied in Fryslân en Overijssel. Daarin wordt gesteld dat de veenweidevisie die door Provinciale Staten in 2015 is vastgesteld, de kool en de geit probeert te sparen, doordat er vanuit gegaan wordt dat bodemdaling wel tegengegaan moet worden, maar wel op zo’n manier dat boeren mogelijk blijft. De provinciale coalitie – die het beleid vaststelt – vindt dat maatregelen vooral draagvlak bij de boeren moeten hebben, en dat eerst gewacht moet worden op de uitkomst van pilots, voordat je vaart kunt maken.

Zo’n 10 dagen eerder woonde ik een thema-avond over het veenweidegebied bij, georganiseerd voor het Algemeen Bestuur van het Wetterskip. Daar bleek dat er de afgelopen jaren een aantal pilots zijn uitgerold in het veenweidegebied, onder meer met onderwaterdreinage, grondwatergestuurd peilbeheer en “boeren meten water”. De pilots leveren veel informatie op, maar roepen ook verdere vragen op en nader onderzoek is nodig. Vanuit de zaal werd de vraag gesteld of we dan wel tot actie moeten overgaan als we niet precies weten welke acties welke effecten hebben.

Drooglegging in Nederland, Bron Planbureau voor de Leefomgeving 2016, p.41

Ik word onrustig van dit soort opmerkingen. We moeten aan de slag, het veen daalt, er is schade aan huizen, wegen en kunstwerken. En de drooglegging in Fryslân is, zoals de afbeelding van PBL laat zien, om je te schamen.

In de verschillende regio’s we zien dat veel boeren wel aan de slag willen met anders boeren, hogere peilen en het verbeteren van de biodiversiteit. Stel degenen die dat willen in staat om aan de slag te gaan! Misschien blijkt over een paar jaar dat een andere maatregel beter is, of dat een maatregel bijgesteld moet worden, maar nu wachten op meer onderzoek of andere inzichten kost ook geld: het veen zakt en dat veroorzaakt kosten.  Dus: ga aan de slag, voer de plannen die al gemaakt worden op diverse plekken in het Veenweidegebied, uit, ga aan de slag. Dat is goed voor minder CO2 uitstoot, verbetert de biodiversiteit en geef boeren zekerheid.

Irona Groeneveld

Toon alle berichten in deze rubriek